Таксе и накнаде

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ (Број рачуна за уплату таксе 840-716111843-35)
Редни број  

Накнада

Обвезници плаћања накнаде  

Висина накнаде

Законски основ

донете Одлуке о накнади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Истицање фирме на пословном простору

(у годишњем износу)

 

А) Средња правна лица;

Б) Мала правна лица и предузетници који имају годишњи приход преко 50,000,000.00 РСД

зона 1 (централно градско језгро) 50.000,00 дин.

зона 2 (шире централно језгро) 40.000,00 дин.

зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 30.000,00 дин.

на подручју Костолца 40.000,00 дин. на подручју сеоских насеља

30.000,00 дин.

 

 

 

 

Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању

локалне самоуправе, Закон о накнадама за коришћење јавних добара.

 

Одлука о висини накнада се примењује од 01.01.2020.

 

 

 

Велика правна лица

зона 1 (централно градско језгро) 80.000,00 дин.

зона 2 (шире централно језгро) 70.000,00 дин.

зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 60.000,00 дин.

на подручју Костолца 70.000,00 дин. на подручју сеоских насеља 60.000,00 дин

Правна лица и

предузетници чија је регистрована делатност

банкарство,осигурање имовине и лица,

зона 1 (централно градско језгро)

400.000,00 дин.

зона 2 (шире централно језгро) 300.000,00 дин.

зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 200.000,00 дин.

 

 

поштанске, мобилне и на подручју Костолца 300.000,00 дин.
телефонске услуге на подручју сеоских насеља

200.000,00 дин.

Правна лица и
предузетници чија је зона 1 (централно градско језгро)
регистрована 400.000,00 дин.
делатност трговина зона 2 (шире централно језгро)
нафтом и нафтиним 350.000,00 дин.
дериватима зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)
производња и 300.000,00 дин.
трговина на велико на подручју Костолца 350.000,00 дин.
дуванским на подручју сеоских насеља
производима,

електропривреде

300.000,00 дин.
Правна лица и зона 1 (централно градско језгро) 400.000,00 дин.

зона 2 (шире централно језгро) 300.000,00 дин.

зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града) 200.000,00 дин.

на подручју Костолца 300.000,00 дин. на подручју сеоских насеља 200.000,00 дин.

предузетници чија је
регистрована
делатност казина,
коцкарница,
кладионица,бинго
сала и пружања
коцкарских услуга и
ноћних барова и
дискотека
 

 

2.

Држање моторних друмских и прикључних возила, осим  

1.             За теретна возила

за камионе  до 2 t носивости 1.750,00

динара

за камионе од 2t до 5 t носивости 2.330,00 динара

за камионе од 5t до 12 t носивости 4.060,00 динара

 

пољопривредних за камионе преко 12 t носивости
возила и машина 5.800,00 динара
(у годишњем за теретне и радне приколице (за
износу) путничке аутомобиле) 580,00 динара
до 1.150 цм3 580,00 динара
преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
1.150,00динара
преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1.740,00
2.      За путничка динара
возила преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.330,00
динара
преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
3.510,00 динара
преко 3.000 цм3 5.800,00 динара
до 125 цм3 466,00 динара
преко 125 цм3 до 250 цм3 690,00
динара
3. За мотоцикле преко 250 цм3 до 500 цм3 1.150,00

динара

преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1.410,00
динара
преко 1.200 цм3 1.740,00 динара
4. За аутобусе и по регистрованом седишту 50,00
комби бусеве динара
5. За прикључна до 1 t носивости 470,00 динара

од 1 t до 5 t носивости 810,00 динара

од 5 t до 10 t носивости 1.100,00 динара

од 10 t до 12 t носивости 1.520,00 динара

носивости преко 12 t 2.330,00 динара

возила: теретне
приколице,
полуприколице и
специјалне теретне
приколице за превоз
одређених врста
терета

 

 

чија је снага мотора до 66 киловата
1.740,00 динара
чија је снага мотора од 66 до 96
киловата 2.330,00 динара
6. За вучна возила чија је снага мотора од 96 до 132
(тегљаче) киловата 2.930,00 динара
чија је снага мотора од 132 до 177
киловата 3.510,00 динара
чија је снага мотора преко 177
киловата 4.660,00 динара
7. За радна возила,
специјална
адаптирана возила за
превоз реквизита за
путујуће забаве, 1.150,00 динара
радње и атестирана
специјализована
возила за превоз
пчела
билијар, пикадо, зона 1 (Пожаревац- централно
флипери, градско језгро) 49,00 динара
Држање електронске видео зона 2 (Пожаревац-шире централно
средстава за игре, сега-апарати, језгро) 44,00 динара
игру – забавне забавне игре на зона 3,4,5,6 (Пожаревац-остала
игре (дневна рачунарима, подручја града) 37,00 динара
такса) симулатори, видео Костолац 44,00 динара
аутомати, и др. подручје сеоских насеља 37,00
сличне игре динара

 

Табеларни приказ комуналних такси и накнада

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (Број рачуна за уплату Градске административне таксе 840-742241843-03)
Редни

број

Накнада Обвезници

плаћања накнаде

Висина накнаде Законски основ донете

Одлуке о накнади

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

За захтев, ако није друкчије прописано

 

 

 

Обвезник јесте лице које се захтевом обраћа органу ради покретања управног, односно другог поступка код органа.

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени градских прописа. 1.157,00 За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа градских општина.

1.157,00

 

 

 

 

 

 

Закон о локалној самоуправи,

Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о прекршајима

 

Одлука о висини накнада се примењује од 01.01.2020.

За жалбу на акта која су донета по захтеву странке, ако овом одлуком није другачије прописано 369,00

За ванредне правне лекове 2.007,00

За решења и друга акта, ако није

друкчије прописано 317,00

За уверење, односно потврду, ако није

друкчије прописано 266,00

За препис акта, односно списа, код

органа, по полутабаку оригинала 317,00 За разгледање архивираних службених списа за сваки започет сат по                                                                317,00 За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 215,00

 

2.

Списи и радње у области урбанизма и Обвезник јесте лице које се

захтевом обраћа органу ради

1.             За писмена обавештавања

1.055,00

2.             За информацију о локацији

1.577,00

 

 

 

 

грађевинских послова покретања управног, односно другог поступка код органа.

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.

3.                 За издавање потврде о парцелацији и препарцелацији и

исправци граница парцеле 2.109,00

4. За урбанистички пројекат са

архитектонско-урбанистичким решењем 2.109,00

5.             За издавање локацијских услова,

решења о грађевинског дозволи, решења о уклањању објекта, решења о припремним радовима, решења о измени грађевинске дозволе, измена локацијских услова, решења о накнадној пријави радова у поступку легализације и за издавање решења о употребној дозволи:

а) стамбеног простора укупне бруто површине

– до 100м2 1.577,00

– од 100 -400м2 2.109,00

– од 400 – 1000м2 2.632,00

– од 1000м2 – 2000м2 4.219,00

– преко 2000м2 6.328,00

 

б) пословних и индустријских објеката укупне бруто површине:

– до 100м2 2.109,00

– од 100 -400м2 3.164,00

– од 400 – 1000м2 4.219,00

– од 1000м2 – 2000м2 5.274,00

– преко 2000м2 7.383,00

(код стамбено пословних објеката сабирају се висине накнаде а) + б))

в) трасе линијских објеката комуналне инфраструктуре (електро, телекомуникације, топловод, водовода и канализација, гасне инсталације и сл.):

 

– до 500м 2.109,00

– до 1000м 3.164,00

– преко 1000м 4.219,00

6.             За издавање решења о одобрењу

за извођење радова за:

а) адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене са и без извођења радова, изградњу помоћних, економских и сличних објеката, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, соларни колектори и ћелије, мање црпне станице и инвестиционо одржавање објеката укупне бруто површине и за издавање решења о употребној дозволи:

– до 100м2 2.109,00

– од 100 -400м2 3.164,00

– од 400 – 1000м2 4.219,00

– од 1000м2 – 2000м2 5.274,00

– преко 2000м2 7.383,00

б) за изградњу линијских инфраструктурних објеката, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре, прикључци део нисконапонске електродистрибутивне

мреже, на градску мрежу инфраструктуре, као и зидане ограде дужине:

– до 100м 2.109,00

– до 500м 3.164,00

– до 1000м 4.219,00

– преко 1000м 5.274,00

в) за појединачне инфраструктурне објекте (постављање антенских стубова и секундарних делова електронске комуникационе мреже, за појединачне електродистрибутивне стубове и за трафо станице до 20/04KV:

– основне до 100м2 3.164,00

– основе преко 100м2 4.219,00

7. За контролу темеља

– до 100м2 2.109,00

– од 100 -400м2 3.164,00

– од 400 – 1000м2 4.219,00

– од 1000м2 – 2000м2 5.274,00

– преко 2000м2 7.383,00

8. За решења из области зеленила

(орезивање и уклањање стабала и уређење зелених површина) 2.109,00

9. За преглед списа предмета и

пројектне документације                   2.109,00

10. Овера решења клаузулом

правноснажности и извршности, по поднеску 522,00

 

3. Списи и радње  у области саобраћаја и комуналних послова

 

Обвезник јесте лице које се

захтевом обраћа органу ради правног, односно другог поступка код органа.

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.

За издавање акта о испуњености услова за обављање ауто-такси превоза путника по возилу

3.164,00

За естетски преглед возила издавање решења једанпут годишње, као и за свако ново возило 522,00
За издавање такси дозволе

1.055,00

За издавање решења за кретање моторних теретних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, по возилу дневно:

1) за возила од 3,5 t до 5 t носивости  358,00

2) за возила преко 5 t носивости 870,00

 

За издавање решење за кретање моторних теретних возила мимо утврђеног режима саобраћаја, за текући месец по возилу:

3) за возила од 3,5 t до 5 t носивости       512,00

4) за возила преко 5 t носивости 1.157,00

 

За издавање решења о кретању моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текућу годину, по возилу

1)  за возила од 3,5 t до 5 t носивости  5.500,00

2)за возила преко 5 t носивости 12.500,00

 

За издавање решења о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текући месец, по возилу

1)  за возила до 5 t носивости   2.048,00

2)  за возила преко 5 t носивости   5.110,00

 

За издавање решења о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режима саобраћаја за текући годину, по возилу

1)  за возила до 5 t носивости  22.000,00

2)  за возила преко 5 t носивости  55.000,00

За издавање решења за коришћење посебно обележеног места за паркирање једног возила одређеног корисника ван јавног паркиралишта месечно:

за путничко возило и возило до 3,5 t носивости

3.584,00

За решење о заузећу саобраћајне површине постављањем грађевинских машина и опреме и заузеће површине јавне намене постављањем грађевинског материјала за време извођења грађевинских радова, дневно:

1) за I зону   3.164,00

2) за остале зоне   1.157,00

За издавање одобрења за постављање монтажних објеката:

1) реклама и рекламних паноа  1.055,00

2) витрина, апарата и тезги   1.577,00

3) киоска и аутоприколица    2.109,00

4) летњих башти   3.164,00

5) грађевинских скела и заузећа грађевинским материјалом  1.055,00

6) промотивне акције  1.055,00

7) покретних колица за продају хот дога, кокица, сладоледа на точење, куваног кукуруза, печеног кестена и сл.  1.055,00

 

За издавање одобрења за постављање дечијег мобилијара-аутића на акумулаторски погон (батерије)  1.055,00

 

 

БОРАВИШНЕ ТАКСЕ (текући рачун за уплату 840 -714552 843-83)
Редни Накнада Обвезници

плаћања накнаде

Висина накнаде Законски основ донете

Одлуке о накнади

број
 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Боравишна такса

Обвезник боравишне         таксе је         физичко лице које користи услуге смештаја изван свог пребивалишта у угоститељском, туристичком и другом објекту за

смештај лица

 

 

За      боравак у туристичком односно угоститељском објекту 80,00 динара дневно.

Лица од седам до петнаест година старости, плаћају боравишну таксу умањену за 50%

Закон о локалној самоуправи,

Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о туризму

 

Одлука о висини накнада се примењује од 01.01.2020.

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (Број рачуна за уплату Накнаде за коришћење јавне површине 840-714567843-91)
Редни

број

Накнада Обвезници

плаћања накнаде

Висина накнаде Законски основ донете

Одлуке о накнади

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторијама које припадају јединици локалне самоуправе

 

 

А) Средња правна лица;

Б) Мала правна лица и предузетници који имају годишњи приход преко 50,000,000.00 РСД, дневно по м2

зона 1 (централно градско језгро)

60,00 дин.

зона 2 (шире централно језгро)

50,00 дин.

зона 3 (остала подручја града)

40,00 дин.

на подручју Костолца

50,00 дин.

на подручју сеоских насеља

40,00 дин.

 

 

 

   Закон о локалној  самоуправи,

Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о накнадама за коришћење јавних добара

 

Одлука о висини накнада се примењује од 21.06.2019.

 

 

 

Велика правна лица, дневно по м2

зона 1 (централно градско језгро)

80,00 дин.

зона 2 (шире централно језгро)

70,00 дин.

зона 3 (остала подручја града)

60,00 дин.

на подручју Костолца 7

0,00 дин.

на подручју сеоских насеља

60,00 дин

 

 

 Правна лица и предузетници  који обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, дневно по м2 зона 1 (централно градско језгро)

100,00 дин.

зона 2 (шире централно језгро)

90,00 дин.

зона 3 (остала подручја града)

90,00 дин.

на подручју Костолца

100,00 дин.

на подручју сеоских насеља

80,00 дин

За постављање билборда на јавним површинама, дневно по м2 зона 1 Пожаревца                                                        25,00 динара

зона 2, 3, 4 и 5 (остала подручја града Пожаревца) 20,00 динара

Костолац                                                                 20,00 динара

 

2.  За коришћење простора на површинама јавне намене или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности За заузимање јавних површина испред угоститељских објеката, самосталних радњи, посластичарница, дечијег мобилијара и слично, ради постављања летње и зимске баште ( столови, столице,  жардињера, ограда, шанк )  зона 1 (Пожаревац- централно градско језгро )             40,00 динара

зона 2  (Пожаревац-шире централно језгро )               35,00 динара

зона 3,4,5,6  ( Пожаревац-остала подручја града )      30,00 динара

подручје Костолца                                                          35,00 динара

подручје сеоских насеља                                               30,00 динара

За постављање апарата за точење сладоледа, продају кокица, крофница, кестен, лимунаде, ситних кондиторских производи  и слично   зона 1 Пожаревца                                                         60,00 динара

зона 2 Пожаревац                                                        55,00 динара

зона 3,4,5, и 6 (остала подручја града Пожаревца)  50,00 динара

Костолац                                                                       55,00 динара

сеоска насеља                                                              50,00 динара

За покретне тезге, столове и слично на којима се продаје и излаже роба, као и ауто и тракторске приколице за продају бостана и диња и продаја новогодишњих јелки  зона 1 ( Пожаревац-централно градско језгро)             60,00 динара

зона 2 (Пожаревац-шире  централно језгро)                 55,00 динара

зона 3,4,5, и 6 ( Пожаревац-остала подручја града )     50,00 динара

Костолац                                                                            55,00 динара

сеоска насеља                                                                   50,00 динара

За коришћење површина јавне намене за промотивне акције дневно по м²                             120,00 динара

 

За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања   новогодишњих, божићних, осмомартовских и ускршњих празника на локацијама и по условима које утврђује Градско веће Града Пожаревца, такса се утврђује дневно по м2 у износу од  100,00 динара
За коришћење јавних површина у пословне сврхе у сеоским насељима у време разних манифестација и сеоских манифестација, накнада се утврђује дневно по м2 у износу  110,00 динара
За коришћење јавних површина, за постављање киоска, индустријски пакованог сладоледа и билборде За киоске:

зона 1 Пожаревца                                                        68,00 динара

зона 2 Пожаревац                                                        50,00 динара

зона 3,4,5, и 6 (остала подручја града Пожаревца) 40,00 динара

Костолац                                                                      50,00 динара

сеоска насеља                                                             30,00 динара

 

 

За коришћење јавних површина, за постављање киоска, индустријски пакованог сладоледа и билборде       За индустријски пакован сладолед:

зона 1 Пожаревца

100,00 динара

зона 2 Пожаревац

80,00 динара

Костолац

80,00 динара

За заузимање јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова  (постављањем скела, заштитних ограда и грађевинских машина) за монтажне и привремене објекте који служе за потребе градилишта, дневно по 1м2 заузете површине зона 1 ( централно градско језгро)                                    100,00 динара

зона 2  ( шире централно језгро )                                      80,00 динара

зона 3,4,5,6 ( остала подручја града)                                 50,00 динара

Костолац                                                                               80,00 динара

подручје сеоских насеља

50,00 динара