Локације за инвестирање

Локација „Северни блок индустријске зоне “ у Пожаревцу

Површина од  19ha 66a 39m2  уређена је на основу Плана детаљне регулације “Северни блок индустријске зоне “ у Пожаревцу  .

 

  1. Границе локације:

Планом детаљне регулације “Северни блок индустријске зоне “ у Пожаревцу границе  сачињавају их следеће катастарске парцеле: 6774/2, део 6774/3, 6774/4, 7832/1, 7832/2, 6780/1, 6780/2, 6780/24, 6780/25, 6780/26, 6780/27, 6780/28, 6780/29, 6780/30, 6780/31, 6780/32, 6780/33, 6780/34, 6780/35, 6780/36, 6780/37, 6780/38, 6780/39, 6780/40, 6780/41, 6780/42, 6780/43, 6780/44, 6780/45, 6780/46, 6780/47, 6780/48, 6780/49, 6780/50, 6780/51, 6780/52, 6780/53, 6780/54, 6780/55 , 7831/1 , 7833 , 7830/6, 7830/1, 7830/5 , 7831/4, 7830/4 , 7829,7828/2, 7831/2 ,  део 7830/3 , део 6783  , део 2173 и део 7763  све КО Пожаревац.

            Предметни простор ослања се на улицу Илије Гојковић , на северној страни а са јужне стране локалним путем на улицу Ђуре Ђаковића.Улица Илије  Гојковића “ГП Пожаревца  2025“  дефинисана је као градска саобраћајница са укупном ширином регулације од 15,50м тренутно њена регулација на терену је недефинисана. Улица Ђуре Ђаковића према ГП Пожаревца до 2025. дефинисана је као градска магистрала са укупном ширином регулације од 17,00м.

Концептом саобраћајног решења обухваћен је знатно већи простор као и будућа друга фаза плана  која обухвата комплексе “Имлека“, “Маркопа“, фабрике “Мораве“, ауто куће “Ремонт“, РО “Рекорд“и компаније “Делта-М“ односно “Темпо“.

Ослонац саобраћајног повезивања простора намењеног малим и средњим предузећима са пословним, производним и комерцијално-услужним делатностима чини улица Ђуре Ђаковића и траса улице Илије Гојковића. Ове две саобраћајнице повезују се попречном комуникацијом која делимично прати трасу дефинисану урбанистичким пројектом, а делимично новом трасом између трафо-станице и „Енела“. Уведена је сервисна саобрађајница уз улицу Ђуре Ђаковића како би се смањио број прикључака на трасу градске магистрале и на тај начин допринело несметаном одвијању саобраћаја на главном градском улазно-излазном правцу.

Регулација је прилагођена потребама коришћења простора нудећи висок ниво услуга за све кориснике.

Јавно паркирање се планира уз сервисну саобраћајницу – коловозну површину.

 

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Општа правила уређења

4.1.1. Намена површина и начин коришћења земљишта

У оквиру обухвата предметног Плана дефинисане су површине у оквиру грађевинског подручја грађевинског земљишта јавне намене  и површине грађевинског земљишта других намена са претежним,  допунским и пратећим наменама истог.

Зона –целина А1 површине П=2ha 86a 28m2 –претежна намена мали производни погони мала привреда; пословно- комерцијални садржаји као допунска ; пратећа намена складишта и магацински простори

Зона –целина А1.1. површине П=1ha 15a 0m2 –претежна намена мали производни погони

У оквиру ове зоне целина која би се реализовала у оквиру прве подфазе као претежна намена дефинисани су мала привреда, мали производни погони и пословно- комерцијални садржаји као допунска ,  као пратећа намена складишни , магацински простори у функцији претежне и допунске делатности.

Зона –целина А2 површине П=3ha 04a 19m2 –претежна намена пословно комерцијална делатност, допунска намена специјализоване производње, пратећа услужно-комерцијалне делатности

са допунским наменама специјализовне производње (специјализовани производни погони, складишта, хладњаче) и пратећим услужно- комерцијалним садржајима (културно-забавни, спортско рекреативни, козметички салони, специјализоване продавнице, ресторани, кафеи и др.специјализоване услуге).

Зона –целина А2.1. површине П=2ha 10a 52m2 –претежна намена пословно- комерцијална делатност; допунска намена специјализоване производње; пратећа услужно-комерцијалне делатности.

Зона –целина А3 површине П=4ha 27a 50m2 –претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским простором.

Она представља зону комплекса постојећих објеката “Енела“ и већ се развила у специјализовани производни и пословно трговачки комплекс чији развој даље унапређује, палету и квалитета услуга (културно-забавни, спортско рекреативни, козметички салони, специјализоване продавнице, ресторани, кафеи и др.специјализоване услуге) који се могу развити у оваквом комплексу који тежи да задовољи све потребе кориснике . У зони комплекса “Енела“ формиран је већ и “Царински терминал“ који ће допринети даљем развоју комплетне зоне обухвата овог Плана.

Зона –целина А3.1. површине П=1ha 23a 13m2 –претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским простором.

Ова зона-целина представља део зоне комплекса “Енела“ који је настао формирањем саобраћајнице “ул.Нове 4“ која повезује Улицу Ђуре Ђаковића и улицу Илије Гојковића. Могуће је и формирање засебних мањих производних погона.

Зона –целина А4 површине П=0ha 60a 68m2 –претежна намена електродистрибуција

Ова зона-целина представља зону комплекса Трафо станице Т.С.35/10 kV “Пожаревац 2“ у оквиру које је могућа даља трансформација постојеће трафо станице на виши напонски ниво 110 kV.

2.2. Правила уређења за зоне и целине дефинисане на грађевинском земљишту других намена

 

У оквиру концепта плана дефинисана је прва подфаза ( зона обрађена напред наведеним  усвојеним урбанистичким пројектом) и друга подфаза, које су обе дефинисане са претежном наменом производном  и пословном, а као допунским комерцијалним садржајима. Према нивоу еколошког оптерећења ГП Пожаревац 2025. у зони обухвата овог Плана могу се реализовати три категорије привредних предузећа : категорија А, категорија Б и категорија В.

Категорија А – мале фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране и унутар стамбених насеља и не утичу негативно на суседно становништво, као што су пекарске и посластичарске радње, технички сервиси;

Категорија Б – мале и средње фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на рубним деловима стамбеног насеља тако да њихове функције не утичу негативно на суседно становништво, као што су веће електромеханичарске радионице, складишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса, фабрике хлеба и друго;

Категорија В – фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција на том растојању не утиче негативно на суседно становништво, као што су тржни центри и већа складишта, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд. У овој категорији морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере заштите животне средине.

 2.3. Правила  грађења објеката на комплексима индустрије, грађевинарства, занатске

производње, мануфактурне производње и складишта

 

 

Намена:

– индустријска производња

– мали производни погони

– грађевинарство

– занатска производња

– манифактурна производња

– складишта

Парцела:

– минимална површина парцеле ………..……………1.500 m2

– минимална ширина парцеле ………………………..… 20m

Индекс или степен изграђености „И“

– максимални индекс или степен изграђености „И“

на парцели површине:

– до 0,5 ха …………………………… 0,8

– од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 0,7

– од 1 ха до 3 ха…………………….. 0,6

– преко 3 ха …………………………. 0,5

 

Индекс или степен заузетости „З“

– до 0,5 ……………………………… 70%

– од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 60%

– од 1 ха до 3 ха…………………….. 50%

– преко 3 ха …………………………. 40%

Зелене површине

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1 hа…………………………………… 20%

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1-3 hа…………………………………. 25%

− минимални проценат зелене површине

на парцели преко 3 hа………………………………… 30%

Висинска регулација:

– максимална спратност објеката ……..…………… П+1

– максимална висина објекта ……………………… 15,0 м

(изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15 m искључиво у случају да је условљена технолошким процесом)

– спратност помоћних објеката …………………….  П+0

– максимална висина помоћног објеката .…………. 5,0 m

Хоризонтална регулација:

– минимално растојање грађевинске линије

објекта од  регулационе линије парцеле ………………………. 10,0 m

односно 15,0 m у складу са графичким прилогом План регулације зона- целина  са правилима грађења (изузетно се на регулационој линији може градити објекат портирнице)

– минимално растојање објекта од бочних граница парцеле ……………….………… … 5,0 m

– минимално растојање објекта од бочних суседних објеката…………………………….…… 10,0 m

– минимално растојање два објекта на парцели  ½ висине вишег објекта, не може бити мање од 4,0m

– минимално растојање објекта од задње границе парцеле

-Помоћни објекти………………………………….. 6,0 m

-Објекти главне намене……………………………………..10,0 m

 

-за изграђене објекте важе постојећа растојања

 

Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле у складу са параметрима датим у поглављу 5.5.Правила за паркирање.

 

 

2.4. Правила грађења за Пословно-комерцијалне објекте

Намена:

– услужно-трговинске делатности:

– робне куће, тржни ценри, занатски центри, мегамаркети,супер-маркети,

– пословно-комецијалне делатности:

– банке, административни центри локалне управе,пословни објекти државних органа, пословни објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи,

пословни објекти за рентирање

– туристичке активности:

– хотели, мотели, ресторани и други угоститељски објекти

Парцела:

– минимална површина парцеле ………..……………. 1.500 m2

– минимална ширина парцеле ……………………..… 20 m

Индекс или степен изграђености „И“

– максимални индекс или степен изграђености „И“

на парцели површине:

– до 0,5 hа …………………………… 0,8

– од 0,5  до 1 hа ..………………….. 0,7

– од 1 hа до 3 hа…………………….. 0,6

– преко 3 hа …………………………. 0,5

Индекс или степен заузетости „З“

– до 0,5 ……………………………… 70%

– од 0,5  до 1 hа…. ………………….. 60%

– од 1  до 3 hа…….………………….. 50%

– преко 3 hа …………………………. 40%

Зелене површине

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1 hа……………………………………. 20%

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1-3 hа…………………………………… 25%

− минимални проценат зелене површине

на парцели преко 3 hа……………………………….… 30%

Висинска регулација:

– максимална спратност објеката ……..………… По+П+2+Пк

– максимална висина објекта ……………………… 15,0 m

(изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15m  у случају да је условљена технолошким процесом и специфичном наменом која захтева посебно архитектонско обликовање)

– спратност помоћних објеката …………………….. П+0

– максимална висина помоћног објеката .………… 5,0 m

Хоризонтална регулација:

– минимално растојање грађевинске линије објекта од

регулационе линије парцеле ………………..… 10,0m  односно 15,0 m у складу са графичким прилогом

План регулације и зона целина са истим правилима грађења (изузетно се на регулационој линији може градити објекат портирнице)

– минимално растојање објекта од бочних граница

парцеле ………………………………….………….… 5,0 m

– минимално растојање објекта од бочних

суседних објеката …………………………………… 10,0 m

– минимално растојање два објекта на парцели ½ висине вишег објекта (не може бити мање од 4,0 m  )

– минимално растојање објекта од задње границе парцеле

-Помоћни објекти………………………………….. 6,0 m

-Објекти главне намене……………………………………..10,0 m

-за изграђене објекте важе постојећа растојања

Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле у складу са параметрима датим у поглављу 5.5.Правила за паркирање.

 

  1. Инфраструктурна опремљеност

            Локација је опремљена следећим објектима комуналне и друге инфраструктуре:

3.1. Локална путна мрежа I фазе – сачињавају улице које омогућавају приступ на локацију

а. из правца Улица Ђуре Ђаковића (јужно) и

б. наставак Улица Илије Гојковића (северно) и

в. новоизграђене улице: Нова 1, Нова 2 и Нова 3 – које чине новоизграђену мрежу унутар блока као приступне  саобраћајнице  према грађевинским парцелама.

Унутар блока саобраћајнице су дефинисане тако да пратећи парцелацију све парцеле добију непосредан приступ површинама јавне намене како би се створили услови да се простор приведе планираној намени. Истовремено, пажљивим одабиром траса остављен је маневарски простор  да се посматране површине могу прилагодити будућим потребама власника (корисника).

3.2. Електроенергетска мрежа са припадајућим МБТС и јавном расветом изведени су  радови на две МБТС 10/0,4kV („Индустријска зона 4“ и „ Индустријска зона 6“) са припадајућим напајајућим кабловским водом као и одговарајућим уличним расплетом подземне нисконапонске мреже 0,4kV који омогућава прикључење и напајање будућих објеката на локацији. Изграђена је  и одговарајућа јавна расвета.

 

3.3.Водоводна мрежа –линијски комунални инфраструктурни објекат- цевоводна мрежа за напајање локације водом од прикључка са постојеће мреже Ø150mm из Улице Ђуре Ђаковића  и даље уличном мрежом до грађевинских парцела и прикључка објеката.

 

3.4. Фекална канализација у оквиру локације унутар трасе уличне мреже изграђена од мреже ПВЦ цеви  Ø250mm које се уливају у постојећи фекални колектор и омогућава прикључивање будућих објеката и на овај комунални инфраструктурни објекат.

 

3.4 Кишна канализацијаизграђена на траси новоформираних улица унутар локације различитог пречника од Ø250mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø700mm и Ø250mm,  са прикључењем на кишни колектор Ø1600mm који  је трасиран по ободу локације.

 

  1. План парцелације-Грађевинске парцеле за отуђење (закуп)

-Грађевинске парцеле које се додељују на локацији“Северни блок индустријске зоне “ у Пожаревцу су:

Блок А1

кп.бр.6780/26 -површине      22,05 ари     извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/27  -површине     22,83 ари     извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/28  -површине     18,16 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/29 – површине     16,00 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/30 – површине     20,00 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/31-  површине     20,73 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/32 -површине      19,63 ари     извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/33 – површине     20,01 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/34 -површине      20,00 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/35 -површине      18,72 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/36 -површине      21,42 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/37- површине      21,00 ари    .извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/38-површине      21,51 ари  извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/39 -површине     22,57 ари   извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/52-површине      15,75 ари   извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/53-површине      16,91 аrи   извод из листа непокретности бр.5450

   

 

Блок А1.1

кп.бр.6780/42-површине      19,33 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/43-површине      19,21 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/44 -површине     19,21 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/45-површине      19,21 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/46-површине      19,21 ари    извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/55-површине      18,84 ари    извод из листа непокретности бр.5450

 

Блок А2

кп.бр.6780/1   -површине      92,66 ари   извод из листа непокретности бр.5450

кп.бр.6780/2   -површине   2,11,53 хa      извод из листа непокретности бр.5450

 

 

 

Блок А2.1

кп-бр-6780/57-површине    40,36 ари    извод из листа непокретности бр. 1075

кп.бр.6780/58-површине  1,70,16 ха      извод из листа непокретности  бр.16172

 
   

све у КО Пожаревац, укупне површине 9ха 05 ари 99м2.

 

 

   
  Одлуком о покретању поступка за отуђење грађевинског земљишта по овом програму, утврђује се грађевинско земљиште са означеним појединачним  катастарским парцелама или грађевинско земљиште по одређеним блоковима назначеним у овом програму, и у том случају заинтересовани купац би био у обавези да купи као целину.

 

 

         У Пожаревцу, ______2016. године                                  Број:

                       

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА                                       

                                                                            Бојан Илић

           

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Послове отуђења и давања у закуп  грађевинског земљишта у јавној својини  Града Пожаревца, спроводи Град Пожаревац. У процедури  усвајања Програма отуђења грађевинског земљишта, уз сагласност стручних служби,  предлог истог утврђује  Градско веће Града Пожаревца а усваја га   Скупштина Града Пожаревца.

Чланом 99. Закона о планирању и изградњи, предвиђено је да се отуђење грађевинског земљишта у јавној својини (када је власник јединица локалне самоуправе) врши јавним надметањем или прикупљањем понуда- јавним огласом, по тржишним условима и у складу са Законом о планирању и изградњи. Спроводи га јединица локалне самоуправе. Грађевинско земљиште у јавној својини отуђује се лицу које за то земљиште понуди највећу цену (која се накнадно не може умањити). Изузетно од ове одредбе, грађевинско земљиште може се отуђити и по нижој цени или без накнаде уколико се прибави сагласност Владе Републике Србије и уколико се на овај начин реализује инвестициони пројекат којим се унапређује локални економски развој јединице локалне самоуправе. Грађевинско земљиште у јавној својини Града не може се отуђити или дати у закуп уколико није донет плански документ на основу кога се издају локацијски услови  односно  грађевинска дозвола и ако није донет програм отуђења.

За доношење Програма отуђења  грађевинског земљишта у јавној својини Града Пожаревца у 2017. години, нису потребна финансијска средства из буџета Града Пожаревца.

 

У Пожаревцу,  6. децембра 2016. године                    Број акта Градског већа       Града    Пожаревца                                                                                                                                                                          01-06-    /2016 _______________

 

 

   

ОБРАЂИВАЧИ

 

ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

Марко Савић

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

начелница

 

Драгана Живановић, дипл. правник

ПРЕДЛАГАЧ,

Градско веће Града Пожаревца

председник Градског већа

градоначелник Града Пожаревца

Бане Спасовић дипл. правник

 

 

                                                                                     

 

 

ПРЕДЛОГ

 

 

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана        2016. године, разматрало је Предлог програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Пожаревца у 2017. години, па је на основу  члана 91. став 1. тачка 1) Статута  Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст и 15/16) и члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15 и 7/16) донело

З А К Љ У Ч А К 

 

 

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ Предлог  програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Пожаревца у 2017. години,
  2. Задужује се Група послова за потребе Градског већа да Предлог програма из тачке 1. овог закључка достави Скупштини Града Пожаревца на разматрање и одлучивање.
  3. За представника предлагача на седници Скупштине Града Пожаревца поводом предлога програма из тачке 1. овог закључка,  одређују се: Марко Савић, руководилац Одељења за послове органа Града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације и Драгана Живановић, руководилац Одељења за имовинско-правне  послове   Градске управе Града Пожаревца.

 

 

     У Пожаревцу,        2016. године

 

Број: 01-06–  /2016

 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 

ОБРАЂИВАЧИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА

ГРАДА, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ

 

Марко Савић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ

 ПОСЛОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ

 

Драгана Живановић, дипл. правник

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

Бане Спасовић, дипл. правник

 
  Доставити: –  Групи за скупштинске послове и

–          архиви