Vodič za osnivanje firme

OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

 

Pojam

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti (profita).

Pravna regulativa

Relavantni propisi koji se primenjuju u postupku registarcije u Registru privrednih subjekta su:

Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS„, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 ),

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre(„Službeni glasnik RS„, br. 99/2011, 83/2014),

Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS„, br. 15/2016),

Zakon o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015),

Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS„, br.42/2016)

Odluka o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS„, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 i 32/2016).

Pravne norme koje se upisuju u Registar privrednih subjekta:

 • Privredna društva
 • Ortačko društvo
 • Komanditno društvo
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Akcionarsko ruštvo
 • Ogranak stranog privrednog društva
 • Javno preduzeće
 • Zadruga
 • Zadružni savez
 • Drugi subjekat (propisan zakonom)

 

eRegistracija osnivanja jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću (DOO):

Od 17. oktobra 2018.godine je omogućeno, u Agenciji za privredne registre (APR), osnivanje jednočlanih DOO elektronskim putem.

Za eRegistraciju je potrebno imati:

 • Kvalifikovani elektronski sertifikat tj. elektronski potpis, izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji
 • Čitač elektronskih kartica
 • Visa, MasterCard ili Dina platne kartice

Postupak osnivanja prrivrednog društva:

Postupak osnivanja se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji istovremeno omogućava dobijanje registarskog/matičnog broja, poreskog identifikacionog broja (PIB) i broja osiguranika zdravstvenog osiguranja ( izdaje Republički zavod za zdravstveno osiguranje) .

Registarski broj dodeljuje Republički zavod za statistiku, a preko Apr-a.

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za osnivača koji u prijavi upiše da ne zasniva radni odnos u privrednom subjektu, i prijavu početka obavljanja delatnosti.

Ukoliko osnivač navede da zasniva radni odnos, u obavezi je da samostalno izvrši prijavu na osiguranje PIO Fondu, a APR će ovom Fondu izvršiti samo prijavu privrednog subjekta kao obveznika plaćanja doprinosa.

Za registraciju privrednog subjekta potrebno je dostaviti propisanu dokumentaciju u originalu ili overenoj kopiji, kao i dokaz o uplati naknade.

NAKNADE ZA OSNIVANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA: 

Naknada za registraciju privrednog društva u Registar privrednih subjekta, iznosi 4.900,00 dinara.

Prilikom podnošenja prijave za osnivanje privrednog društva (OD, DOO, KD i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta, koja iznosi 1.000,00 dinara.

Naknada za osnivanje jednočlanih DOO  elektronskim putem iznosi 4.500,00 dinara. 

Naknada za registraciju osnivanja ogranka  stranog privrednog društva   i  predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.900,00 dinara. 

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 2.800,00 dinara po ogranku.

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu  promene podataka o privrednom društvu, ogranku stranog privrednog društva  i predstavništvu stranog privrednog društva iznosi 2.800,00 dinara. 

Ako se registracionom prijavom zahteva  više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu iz Registra iznosi 6.000,00 dinara ( odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podataka ili dokumenata koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podata ili dokumenata).

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti iznosi 2.800,00 dinara.

Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi privrednog subjekta registruju se bez naknade.

Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom društvu i brisanje iznosi:

 • za registraciju promene pravne forme 900,00 dinara,
 • za registraciju statusne promene 500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni,
 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara,
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 800,00 dinara,
 • za brisanje privrednog subjekta 3.000,00 dinara,
 • za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. Odluke 300,00 dinara po suvlasniku,
 • za registraciju i objavljivanje statuta 1000,00 dinara,
 • za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom 1.000,00 dinara,
 • objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 700,00 dinara.

 

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata iznosi:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu, 700,00 dinara,
 • za izdavanje izvoda o registovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara
 • za izdavanje prepisa rešenja 700,00 dinara
 • za izdavanje kopije dokumenata na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenata 30,00 dinara
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da pravno lice, ogranak stranog privrednog društva ili predstavnništvo stranog privrednog društva nije registovano u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 1000,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom slebeništvu 500,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacime sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

NAKNADE ZA OSNIVANJE PREDUZETNIČKE RADNJE

Registracija osnivanja

 • Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara,
 • Naknada za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.000,00 dinara.

Registracija promene podataka 

 • Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.
 • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.
 • Podaci o adresi za prijem pošte, elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi preduzetnika registruju se bez naknade.

Registracija drugih podataka i brisanje

 • Naknada za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 750,00 dinara po izdvojenom mestu.
 • Naknada za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi 750,00 dinara.
 • Naknada za brisanje preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara.
 • Naknada za rezervaciju naziva iznosi 1.000,00 dinara.

Izdavanje izvoda i potvrde iz Registra 

Naknada za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra, iznosi:

 • za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900,00 dinara.
 • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500,00 dinara.
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku.
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Dokaz o uplati
Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97
4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

Više informacija na www.apr.gov.rs