Водич за оснивање фирме

ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

 

Појам

Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити (профита).

Правна регулатива

Релавантни прописи који се примењују у поступку регистарције у Регистру привредних субјекта су:

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС„, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015 ),

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре(„Службени гласник РС„, бр. 99/2011, 83/2014),

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС„, бр. 15/2016),

Закон о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015),

Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС„, бр.42/2016)

Одлука о висини накнаде за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС„, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 и 32/2016).

Правне норме које се уписују у Регистар привредних субјекта:

 • Привредна друштва
 • Ортачко друштво
 • Командитно друштво
 • Друштво са ограниченом одговорношћу
 • Акционарско руштво
 • Огранак страног привредног друштва
 • Јавно предузеће
 • Задруга
 • Задружни савез
 • Други субјекат (прописан законом)

 

еРегистрација оснивања једночланих друштава са ограниченом одговорношћу (ДОО):

Од 17. октобра 2018.године је омогућено, у Агенцији за привредне регистре (АПР), оснивање једночланих ДОО електронским путем.

За еРегистрацију је потребно имати:

 • Квалификовани електронски сертификат тј. електронски потпис, издат од сертификационог тела у Републици Србији
 • Читач електронских картица
 • Visa, MasterCard или Dina платне картице

Поступак оснивања прривредног друштва:

Поступак оснивања се спроводи преко једношалтерског система регистрације који истовремено омогућава добијање регистарског/матичног броја, пореског идентификационог броја (ПИБ) и броја осигураника здравственог осигурања ( издаје Републички завод за здравствено осигурање) .

Регистарски број додељује Републички завод за статистику, а преко Апр-а.

Агенција по датом овлашћењу у јединственој регистрационој пријави (ЈРППС), доставља надлежном ПИО Фонду пријаву на осигурање за оснивача који у пријави упише да не заснива радни однос у привредном субјекту, и пријаву почетка обављања делатности.

Уколико оснивач наведе да заснива радни однос, у обавези је да самостално изврши пријаву на осигурање ПИО Фонду, а АПР ће овом Фонду извршити само пријаву привредног субјекта као обвезника плаћања доприноса.

За регистрацију привредног субјекта потребно је доставити прописану документацију у оригиналу или овереној копији, као и доказ о уплати накнаде.

НАКНАДЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА: 

Накнада за регистрацију привредног друштва у Регистар привредних субјекта, износи 4.900,00 динара.

Приликом подношења пријаве за оснивање привредног друштва (ОД, ДОО, КД и АД) уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта, која износи 1.000,00 динара.

Накнада за оснивање једночланих ДОО  електронским путем износи 4.500,00 динара. 

Накнада за регистрацију оснивања огранка  страног привредног друштва   и  представништва страног привредног друштва износи 4.900,00 динара. 

Накнада за регистрацију огранка домаћег привредног друштва износи 2.800,00 динара по огранку.

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву  промене података о привредном друштву, огранку страног привредног друштва  и представништву страног привредног друштва износи 2.800,00 динара. 

Ако се регистрационом пријавом захтева  више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту из Регистра износи 6.000,00 динара ( односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка података или докумената који су предмет регистрације, односно промене регистрованог подата или докумената).

Накнада за упис и промену привредне делатности износи 2.800,00 динара.

Подаци о адреси за пријем електронске поште, контакт телефонима и интернет адреси привредног субјекта региструју се без накнаде.

Накнада за регистрацију других података о привредном друштву и брисање износи:

 • за регистрацију промене правне форме 900,00 динара,
 • за регистрацију статусне промене 500,00 динара по привредном субјекту који учествује у статусној промени,
 • за резервацију назива 1.000,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 800,00 динара,
 • за брисање привредног субјекта 3.000,00 динара,
 • за регистрацију сувласништва на уделу и промене сувласништва, осим накнаде прописане у члану 3. Одлуке 300,00 динара по сувласнику,
 • за регистрацију и објављивање статута 1000,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање других докумената који се региструју и објављују у складу са законом 1.000,00 динара,
 • објављивање докумената који се објављују у складу са законом 700,00 динара.

 

Накнада за издавање извода из Регистра о привредном субјекту, за издавање копија и за штампање докумената износи:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о привредном субјекту, 700,00 динара,
 • за издавање извода о регистованим подацима у електронској форми 850,00 динара
 • за издавање преписа решења 700,00 динара
 • за издавање копије докумената на основу кога је извршена регистрација, по страни докумената 30,00 динара
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара,
 • за издавање потврде да правно лице, огранак страног привредног друштва или представнништво страног привредног друштва није регистовано у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 1000,00 динара,
 • за издавање потврде о правном слебеништву 500,00 динара по правном лицу,
 • за издавање потврде о подациме садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.

НАКНАДЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

Регистрација оснивања

 • Накнада за регистрацију предузетника износи 1.500,00 динара,
 • Накнада за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.000,00 динара.

Регистрација промене података 

 • Накнада за регистрацију промене података о предузетнику износи 750,00 динара.
 • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 750,00 динара увећава се за 400,00 динара по промени.
 • Подаци о адреси за пријем поште, електронске поште, контакт телефонима и интернет адреси предузетника региструју се без накнаде.

Регистрација других података и брисање

 • Накнада за регистрацију издвојеног места обављања делатности 750,00 динара по издвојеном месту.
 • Накнада за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју износи 750,00 динара.
 • Накнада за брисање предузетника износи 1.200,00 динара.
 • Накнада за резервацију назива износи 1.000,00 динара.

Издавање извода и потврде из Регистра 

Накнада за издавање извода и потврда из Регистра, износи:

 • за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о предузетнику 900,00 динара.
 • за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 500,00 динара.
 • за издавање потврде о правном следбеништву 800,00 динара по предузетнику.
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.

Доказ о уплати
Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97
4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

Више информација на www.apr.gov.rs