Takse i naknade

LOKALNE KOMUNALNE TAKSE (Broj računa za uplatu takse 840-716111843-35)
Redni broj 

Naknada

Obveznici plaćanja naknade 

Visina naknade

Zakonski osnov

donete Odluke o naknadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Isticanje firme na poslovnom prostoru

(u godišnjem iznosu)

 

A) Srednja pravna lica;

B) Mala pravna lica i preduzetnici koji imaju godišnji prihod preko 50,000,000.00 RSD

zona 1 (centralno gradsko jezgro) 50.000,00 din.

zona 2 (šire centralno jezgro) 40.000,00 din.

zona 3,4,5 i 6 (ostala područja grada) 30.000,00 din.

na području Kostolca 40.000,00 din. na području seoskih naselja

30.000,00 din.

 

 

 

 

Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o finansiranju

lokalne samouprave, Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara.

 

Odluka o visini naknada se primenjuje od 01.01.2020.

 

 

 

Velika pravna lica

zona 1 (centralno gradsko jezgro) 80.000,00 din.

zona 2 (šire centralno jezgro) 70.000,00 din.

zona 3,4,5 i 6 (ostala područja grada) 60.000,00 din.

na području Kostolca 70.000,00 din. na području seoskih naselja 60.000,00 din

Pravna lica i

preduzetnici čija je registrovana delatnost

bankarstvo,osiguranje imovine i lica,

zona 1 (centralno gradsko jezgro)

400.000,00 din.

zona 2 (šire centralno jezgro) 300.000,00 din.

zona 3,4,5 i 6 (ostala područja grada) 200.000,00 din.

 

 

poštanske, mobilne ina području Kostolca 300.000,00 din.
telefonske uslugena području seoskih naselja

200.000,00 din.

Pravna lica i
preduzetnici čija jezona 1 (centralno gradsko jezgro)
registrovana400.000,00 din.
delatnost trgovinazona 2 (šire centralno jezgro)
naftom i naftinim350.000,00 din.
derivatimazona 3,4,5 i 6 (ostala područja grada)
proizvodnja i300.000,00 din.
trgovina na velikona području Kostolca 350.000,00 din.
duvanskimna području seoskih naselja
proizvodima,

elektroprivrede

300.000,00 din.
Pravna lica izona 1 (centralno gradsko jezgro) 400.000,00 din.

zona 2 (šire centralno jezgro) 300.000,00 din.

zona 3,4,5 i 6 (ostala područja grada) 200.000,00 din.

na području Kostolca 300.000,00 din. na području seoskih naselja 200.000,00 din.

preduzetnici čija je
registrovana
delatnost kazina,
kockarnica,
kladionica,bingo
sala i pružanja
kockarskih usluga i
noćnih barova i
diskoteka
 

 

2.

Držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim 

1.             Za teretna vozila

za kamione  do 2 t nosivosti 1.750,00

dinara

za kamione od 2t do 5 t nosivosti 2.330,00 dinara

za kamione od 5t do 12 t nosivosti 4.060,00 dinara

 

poljoprivrednihza kamione preko 12 t nosivosti
vozila i mašina5.800,00 dinara
(u godišnjemza teretne i radne prikolice (za
iznosu)putničke automobile) 580,00 dinara
do 1.150 cm3 580,00 dinara
preko 1.150 cm3 do 1.300 cm3
1.150,00dinara
preko 1.300 cm3 do 1.600 cm3 1.740,00
2.      Za putničkadinara
vozilapreko 1.600 cm3 do 2.000 cm3 2.330,00
dinara
preko 2.000 cm3 do 3.000 cm3
3.510,00 dinara
preko 3.000 cm3 5.800,00 dinara
do 125 cm3 466,00 dinara
preko 125 cm3 do 250 cm3 690,00
dinara
3. Za motociklepreko 250 cm3 do 500 cm3 1.150,00

dinara

preko 500 cm3 do 1.200 cm3 1.410,00
dinara
preko 1.200 cm3 1.740,00 dinara
4. Za autobuse ipo registrovanom sedištu 50,00
kombi busevedinara
5. Za priključnado 1 t nosivosti 470,00 dinara

od 1 t do 5 t nosivosti 810,00 dinara

od 5 t do 10 t nosivosti 1.100,00 dinara

od 10 t do 12 t nosivosti 1.520,00 dinara

nosivosti preko 12 t 2.330,00 dinara

vozila: teretne
prikolice,
poluprikolice i
specijalne teretne
prikolice za prevoz
određenih vrsta
tereta

 

 

čija je snaga motora do 66 kilovata
1.740,00 dinara
čija je snaga motora od 66 do 96
kilovata 2.330,00 dinara
6. Za vučna vozilačija je snaga motora od 96 do 132
(tegljače)kilovata 2.930,00 dinara
čija je snaga motora od 132 do 177
kilovata 3.510,00 dinara
čija je snaga motora preko 177
kilovata 4.660,00 dinara
7. Za radna vozila,
specijalna
adaptirana vozila za
prevoz rekvizita za
putujuće zabave,1.150,00 dinara
radnje i atestirana
specijalizovana
vozila za prevoz
pčela
bilijar, pikado,zona 1 (Požarevac- centralno
fliperi,gradsko jezgro) 49,00 dinara
Držanjeelektronske videozona 2 (Požarevac-šire centralno
sredstava zaigre, sega-aparati,jezgro) 44,00 dinara
igru – zabavnezabavne igre nazona 3,4,5,6 (Požarevac-ostala
igre (dnevnaračunarima,područja grada) 37,00 dinara
taksa)simulatori, videoKostolac 44,00 dinara
automati, i dr.područje seoskih naselja 37,00
slične igredinara

 

Tabelarni prikaz komunalnih taksi i naknada

LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE (Broj računa za uplatu Gradske administrativne takse 840-742241843-03)
Redni

broj

NaknadaObveznici

plaćanja naknade

Visina naknadeZakonski osnov donete

Odluke o naknadi

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Za zahtev, ako nije drukčije propisano

 

 

 

Obveznik jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni gradskih propisa. 1.157,00 Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa gradskih opština.

1.157,00

 

 

 

 

 

 

Zakon o lokalnoj samoupravi,

Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o prekršajima

 

Odluka o visini naknada se primenjuje od 01.01.2020.

Za žalbu na akta koja su doneta po zahtevu stranke, ako ovom odlukom nije drugačije propisano 369,00

Za vanredne pravne lekove 2.007,00

Za rešenja i druga akta, ako nije

drukčije propisano 317,00

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako nije

drukčije propisano 266,00

Za prepis akta, odnosno spisa, kod

organa, po polutabaku originala 317,00 Za razgledanje arhiviranih službenih spisa za svaki započet sat po                                                                317,00 Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 215,00

 

2.

Spisi i radnje u oblasti urbanizma iObveznik jeste lice koje se

zahtevom obraća organu radi

1.             Za pismena obaveštavanja

1.055,00

2.             Za informaciju o lokaciji

1.577,00

 

 

 

 

građevinskih poslovapokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

3.                 Za izdavanje potvrde o parcelaciji i preparcelaciji i

ispravci granica parcele 2.109,00

4. Za urbanistički projekat sa

arhitektonsko-urbanističkim rešenjem 2.109,00

5.             Za izdavanje lokacijskih uslova,

rešenja o građevinskog dozvoli, rešenja o uklanjanju objekta, rešenja o pripremnim radovima, rešenja o izmeni građevinske dozvole, izmena lokacijskih uslova, rešenja o naknadnoj prijavi radova u postupku legalizacije i za izdavanje rešenja o upotrebnoj dozvoli:

a) stambenog prostora ukupne bruto površine

– do 100m2 1.577,00

– od 100 -400m2 2.109,00

– od 400 – 1000m2 2.632,00

– od 1000m2 – 2000m2 4.219,00

– preko 2000m2 6.328,00

 

b) poslovnih i industrijskih objekata ukupne bruto površine:

– do 100m2 2.109,00

– od 100 -400m2 3.164,00

– od 400 – 1000m2 4.219,00

– od 1000m2 – 2000m2 5.274,00

– preko 2000m2 7.383,00

(kod stambeno poslovnih objekata sabiraju se visine naknade a) + b))

v) trase linijskih objekata komunalne infrastrukture (elektro, telekomunikacije, toplovod, vodovoda i kanalizacija, gasne instalacije i sl.):

 

– do 500m 2.109,00

– do 1000m 3.164,00

– preko 1000m 4.219,00

6.             Za izdavanje rešenja o odobrenju

za izvođenje radova za:

a) adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, promenu namene sa i bez izvođenja radova, izgradnju pomoćnih, ekonomskih i sličnih objekata, ugradnju unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, solarni kolektori i ćelije, manje crpne stanice i investiciono održavanje objekata ukupne bruto površine i za izdavanje rešenja o upotrebnoj dozvoli:

– do 100m2 2.109,00

– od 100 -400m2 3.164,00

– od 400 – 1000m2 4.219,00

– od 1000m2 – 2000m2 5.274,00

– preko 2000m2 7.383,00

b) za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture, priključci deo niskonaponske elektrodistributivne

mreže, na gradsku mrežu infrastrukture, kao i zidane ograde dužine:

– do 100m 2.109,00

– do 500m 3.164,00

– do 1000m 4.219,00

– preko 1000m 5.274,00

v) za pojedinačne infrastrukturne objekte (postavljanje antenskih stubova i sekundarnih delova elektronske komunikacione mreže, za pojedinačne elektrodistributivne stubove i za trafo stanice do 20/04KV:

– osnovne do 100m2 3.164,00

– osnove preko 100m2 4.219,00

7. Za kontrolu temelja

– do 100m2 2.109,00

– od 100 -400m2 3.164,00

– od 400 – 1000m2 4.219,00

– od 1000m2 – 2000m2 5.274,00

– preko 2000m2 7.383,00

8. Za rešenja iz oblasti zelenila

(orezivanje i uklanjanje stabala i uređenje zelenih površina) 2.109,00

9. Za pregled spisa predmeta i

projektne dokumentacije                   2.109,00

10. Overa rešenja klauzulom

pravnosnažnosti i izvršnosti, po podnesku 522,00

 

3.Spisi i radnje  u oblasti saobraćaja i komunalnih poslova

 

Obveznik jeste lice koje se

zahtevom obraća organu radi pravnog, odnosno drugog postupka kod organa.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Za izdavanje akta o ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza putnika po vozilu

3.164,00

Za estetski pregled vozila izdavanje rešenja jedanput godišnje, kao i za svako novo vozilo 522,00
Za izdavanje taksi dozvole

1.055,00

Za izdavanje rešenja za kretanje motornih teretnih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja, po vozilu dnevno:

1) za vozila od 3,5 t do 5 t nosivosti  358,00

2) za vozila preko 5 t nosivosti 870,00

 

Za izdavanje rešenje za kretanje motornih teretnih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja, za tekući mesec po vozilu:

3) za vozila od 3,5 t do 5 t nosivosti       512,00

4) za vozila preko 5 t nosivosti 1.157,00

 

Za izdavanje rešenja o kretanju motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja za tekuću godinu, po vozilu

1)  za vozila od 3,5 t do 5 t nosivosti  5.500,00

2)za vozila preko 5 t nosivosti 12.500,00

 

Za izdavanje rešenja o parkiranju teretnih motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja za tekući mesec, po vozilu

1)  za vozila do 5 t nosivosti   2.048,00

2)  za vozila preko 5 t nosivosti   5.110,00

 

Za izdavanje rešenja o parkiranju teretnih motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja za tekući godinu, po vozilu

1)  za vozila do 5 t nosivosti  22.000,00

2)  za vozila preko 5 t nosivosti  55.000,00

Za izdavanje rešenja za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje jednog vozila određenog korisnika van javnog parkirališta mesečno:

za putničko vozilo i vozilo do 3,5 t nosivosti

3.584,00

Za rešenje o zauzeću saobraćajne površine postavljanjem građevinskih mašina i opreme i zauzeće površine javne namene postavljanjem građevinskog materijala za vreme izvođenja građevinskih radova, dnevno:

1) za I zonu   3.164,00

2) za ostale zone   1.157,00

Za izdavanje odobrenja za postavljanje montažnih objekata:

1) reklama i reklamnih panoa  1.055,00

2) vitrina, aparata i tezgi   1.577,00

3) kioska i autoprikolica    2.109,00

4) letnjih bašti   3.164,00

5) građevinskih skela i zauzeća građevinskim materijalom  1.055,00

6) promotivne akcije  1.055,00

7) pokretnih kolica za prodaju hot doga, kokica, sladoleda na točenje, kuvanog kukuruza, pečenog kestena i sl.  1.055,00

 

Za izdavanje odobrenja za postavljanje dečijeg mobilijara-autića na akumulatorski pogon (baterije)  1.055,00

 

 

BORAVIŠNE TAKSE (tekući račun za uplatu 840 -714552 843-83)
RedniNaknadaObveznici

plaćanja naknade

Visina naknadeZakonski osnov donete

Odluke o naknadi

broj
 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Boravišna taksa

Obveznik boravišne         takse je         fizičko lice koje koristi usluge smeštaja izvan svog prebivališta u ugostiteljskom, turističkom i drugom objektu za

smeštaj lica

 

 

Za      boravak u turističkom odnosno ugostiteljskom objektu 80,00 dinara dnevno.

Lica od sedam do petnaest godina starosti, plaćaju boravišnu taksu umanjenu za 50%

Zakon o lokalnoj samoupravi,

Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o turizmu

 

Odluka o visini naknada se primenjuje od 01.01.2020.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (Broj računa za uplatu Naknade za korišćenje javne površine 840-714567843-91)
Redni

broj

NaknadaObveznici

plaćanja naknade

Visina naknadeZakonski osnov donete

Odluke o naknadi

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorijama koje pripadaju jedinici lokalne samouprave

 

 

A) Srednja pravna lica;

B) Mala pravna lica i preduzetnici koji imaju godišnji prihod preko 50,000,000.00 RSD, dnevno po m2

zona 1 (centralno gradsko jezgro)

60,00 din.

zona 2 (šire centralno jezgro)

50,00 din.

zona 3 (ostala područja grada)

40,00 din.

na području Kostolca

50,00 din.

na području seoskih naselja

40,00 din.

 

 

 

   Zakon o lokalnoj  samoupravi,

Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara

 

Odluka o visini naknada se primenjuje od 21.06.2019.

 

 

 

Velika pravna lica, dnevno po m2

zona 1 (centralno gradsko jezgro)

80,00 din.

zona 2 (šire centralno jezgro)

70,00 din.

zona 3 (ostala područja grada)

60,00 din.

na području Kostolca 7

0,00 din.

na području seoskih naselja

60,00 din

 

 

 Pravna lica i preduzetnici  koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, dnevno po m2zona 1 (centralno gradsko jezgro)

100,00 din.

zona 2 (šire centralno jezgro)

90,00 din.

zona 3 (ostala područja grada)

90,00 din.

na području Kostolca

100,00 din.

na području seoskih naselja

80,00 din

Za postavljanje bilborda na javnim površinama, dnevno po m2zona 1 Požarevca                                                        25,00 dinara

zona 2, 3, 4 i 5 (ostala područja grada Požarevca) 20,00 dinara

Kostolac                                                                 20,00 dinara

 

2. Za korišćenje prostora na površinama javne namene ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinostiZa zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih objekata, samostalnih radnji, poslastičarnica, dečijeg mobilijara i slično, radi postavljanja letnje i zimske bašte ( stolovi, stolice,  žardinjera, ograda, šank ) zona 1 (Požarevac- centralno gradsko jezgro )             40,00 dinara

zona 2  (Požarevac-šire centralno jezgro )               35,00 dinara

zona 3,4,5,6  ( Požarevac-ostala područja grada )      30,00 dinara

područje Kostolca                                                          35,00 dinara

područje seoskih naselja                                               30,00 dinara

Za postavljanje aparata za točenje sladoleda, prodaju kokica, krofnica, kesten, limunade, sitnih konditorskih proizvodi  i slično  zona 1 Požarevca                                                         60,00 dinara

zona 2 Požarevac                                                        55,00 dinara

zona 3,4,5, i 6 (ostala područja grada Požarevca)  50,00 dinara

Kostolac                                                                       55,00 dinara

seoska naselja                                                              50,00 dinara

Za pokretne tezge, stolove i slično na kojima se prodaje i izlaže roba, kao i auto i traktorske prikolice za prodaju bostana i dinja i prodaja novogodišnjih jelki zona 1 ( Požarevac-centralno gradsko jezgro)             60,00 dinara

zona 2 (Požarevac-šire  centralno jezgro)                 55,00 dinara

zona 3,4,5, i 6 ( Požarevac-ostala područja grada )     50,00 dinara

Kostolac                                                                            55,00 dinara

seoska naselja                                                                   50,00 dinara

Za korišćenje površina javne namene za promotivne akcije dnevno po m²                             120,00 dinara

 

Za korišćenje javnih površina u poslovne svrhe u vreme održavanja   novogodišnjih, božićnih, osmomartovskih i uskršnjih praznika na lokacijama i po uslovima koje utvrđuje Gradsko veće Grada Požarevca, taksa se utvrđuje dnevno po m2 u iznosu od  100,00 dinara
Za korišćenje javnih površina u poslovne svrhe u seoskim naseljima u vreme raznih manifestacija i seoskih manifestacija, naknada se utvrđuje dnevno po m2 u iznosu  110,00 dinara
Za korišćenje javnih površina, za postavljanje kioska, industrijski pakovanog sladoleda i bilbordeZa kioske:

zona 1 Požarevca                                                        68,00 dinara

zona 2 Požarevac                                                        50,00 dinara

zona 3,4,5, i 6 (ostala područja grada Požarevca) 40,00 dinara

Kostolac                                                                      50,00 dinara

seoska naselja                                                             30,00 dinara

 

 

Za korišćenje javnih površina, za postavljanje kioska, industrijski pakovanog sladoleda i bilborde      Za industrijski pakovan sladoled:

zona 1 Požarevca

100,00 dinara

zona 2 Požarevac

80,00 dinara

Kostolac

80,00 dinara

Za zauzimanje javnih površina građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova  (postavljanjem skela, zaštitnih ograda i građevinskih mašina) za montažne i privremene objekte koji služe za potrebe gradilišta, dnevno po 1m2 zauzete površinezona 1 ( centralno gradsko jezgro)                                    100,00 dinara

zona 2  ( šire centralno jezgro )                                      80,00 dinara

zona 3,4,5,6 ( ostala područja grada)                                 50,00 dinara

Kostolac                                                                               80,00 dinara

područje seoskih naselja

50,00 dinara