Strateški dokumenti

 Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2022. do 2029. godine

 Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period od 2021-2023. godine

 Lokalni akcioni plan za mlade 2021-2025. godine

 Lokalni akcioni plan za stare 2021-2025. godine

 Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2021-2025. godine

 Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba izbeglih, interno raseljenih lica i povrtanika po readmisiji za period 2021-2025. godine

 

 Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu

 Strategija održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022 godine.

 Lokalni akcioni za unapređenje položaja starijih lica za 2017-2020. godinu

 Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2017. godinu

 Akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca za period 2016.-2020. godine

 Lokalni plan upravljanja otpadom

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom grada Požarevca 2015.-2020. godine

Lokalni akcioni plan za mlade Grada Požarevca 2017 – 2020. godine

Program razvoja sporta Grada Požarevca 2017 – 2021. godine