Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

Конкурс за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

КОНКУРС за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

 Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома Браничевског округа, а уз подршку Немачке развојне сарадње , коју спроводи ГИЗ, спроводи пројекат ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“. Основни циљ Пројeкта је да се створи позитиван утицај на локалну заједницу кроз запошљавање Рома и Ромкиња, повратника на основу споразума о Реадмисији, особа са инвалидитетом, особа која су иначе изостављена са тржишта рада  и особа из социјално угрожених и рањивих група.

ВИСИНА  СРЕДСТАВА И ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Конкурс спроводи Комисија за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“.

Средства за доделу субвенција  у укупном износу од 50.000 евра су бесповратна, а обезбеђена су у оквира пројекта и донатора од стране Немачке развојне сарадње  коју спроводи   ГИЗ.Средства ће се користити за финансирање набавке опреме/машине за 10  правних лица у појединачним износима до 5.000 еура у динарском износу по курсу Пројекта на дан исплате. Средства се могу користити за куповину   нове и/или половне опреме/машина којом се унапређује текуће пословање и отварају нова радна места.

Град Пожаревац се обавезује да Крајњем кориснику обезбеди подршку  у виду: набавке и доделе опреме ,  истих или бољих техничких карактеристика у односу на исказану потребу Крајњег корисника у пријави и документацији предатој на Јавни позив,

Крајњи корисник субвенције се обавезује на трајање уговорне обавезе  од 24 месеца.Донирaна опрема се, у наведеном периду, не може  продати нити отуђити на други начин.

Право на коришћење бесповратних средстава имају активна правна лица , предузетничке радње, микро и мала предузећа које су основане најкасније до краја 2016. године и регистроване на територији Града Пожаревца.         

 

Бесповратна средства нису намењена за: 

1) активности и пројекте за које је у већ одобрен неки вид државне помоћи;

2) трајна обртна средства или дуговања;

3) пројекте повезане са политичким партијама

4) основно финансирање и текуће пословање подносиоца пријаве

5) реконструкцију и адаптацију објеката

6)додељивање бесповратних средстава другим правним или физичким лицима

7)спонзорства на учешће на семинарима, тренинзима, конференцијама, конгресима, обукама, студијским путовањима и радионицама

8) покриће губитака, дугова или потенцијалних будућих обавеза

9) пружање материјалне и нематеријалне подршке политичким странкама и верским организацијама

10)хуманитарне активности

11) пројекте у вези са:

 1. a. трговином робе широке потрошње;
 2. b. клађењем и коцкањем;

 

II   УСЛОВИ КОНКУРСА

Правна форма:

Право на коришћење бесповратних средстава имају активна правна лица , предузетничке радње, микро и мала предузећа које су основане најкасније до краја 2016. године и регистроване на територији Града Пожаревца.

Физичка лица, међународне организације, државне институције, удружења грађана и владина тела не одговарају условима овог конкурса.

На Конкурсу не могу да учествују правна лица:

 • Уколико су под банкротом или је над њима покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • Уколико нису испуњене обавезе у вези са плаћањем доприноса социјалног осигурања или пореза у складу са законским одредбама Републике Србије;
 • Уколико им је у року од две године пре подношења пријаве изречена правоснажна мера забране обављања делатности.
 • Да од дана оснивања нису били у блокади дуже од 30 дана.

Један подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву за учешће на овом Конкурсу.

Друштвени циљ:

Потенцијални корисници субвенција имају обавезу запошљавања минимум 2 (два) тешко упошљива лица са територије Града Пожаревца на период од минимум две године (Рома и Ромкиња, повратника на основу споразума о Реадмисији, особа са инвалидитетом, особа која су иначе изостављена са тржишта рада, самохраних родитеља, младих  и особа из социјално угрожених и рањивих група.)

Основни услови конкурса:

 • Образац 1 – Правилно попуњен пријавни формулар -оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Образац 2 – Изјава оверена и потписана од стране овлаћеног лица подносиоца пријаве на меморандуму подносиоца пријаве да не спада ни у једну од категорија које не могу да учествују на Конкурсу
 • Образац 3 – Формулар пословне идеје
 • Регистрован финансисјки извештаји за претходне две године пословања
 • Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре или одговарајући регистар) – фотокопија извода
 • Доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији ( потврду Пореске управе о измирењу пореза и извод из централног регистра обавезног социјалног осигурања) – фотокопија
 • Фотокопија личне карте подносиоца захтева – овлашћеног лица

Остали услови:

Правна лица подносиоци пријаве треба да су:

 • у већинском домаћем приватном или задружном власништву, односно не могу бити у претежном јавном власништву (преко 50%);
 • поднела попуњен пријавни формулар са свом потребном документацијом.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ

  Приликом избора  корисника субвенција Комисија ће се руководити следећим критеријумима:

1.Упошљавање минимум 2 два лица из групе тешко упошљивих лица – Роми и Ромкиње

повратници на основу споразума о Реадмисији

2.Упошљавање минимум 2 два лица из осталих група тешко упошљивих лица

3. Економска успешност пословања и финансијска одрживост предузећа;

4.Посвећеност друштвеном циљу и друштвени утицај предузећа (у којој мери пословање

доприноси решавању проблема циљне групе);Иновативност пријаве и други додатни квалитети.

 1. Број новоотворених радних места
 2. Период функционисања правног лица
 3. Број већ запослених лица из категорије тешко упошљивих лица

Селекциона комисија има право да елиминише пријаве:

 1. Које су пристигле након рока за подношење пријава;
 2. Које нису доставиле исправно попуњен формулар и сву тражену документацију;
 3. Предузећа која су поднела више од једне пријаве за учешће у програму;
 4. Предузећа за која се утврди да су дала нетачне информације у процесу аплицирања на конкурс;
 5. Предузећа која су покушала да утичу на одабир пројеката током конкурса или процеса евалуације пристиглих пријава.

 IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА                 

Обрасци пријаве се могу преузети у:

-просторијама Удружења Рома Браничевског округа, (Ромски Едукативни Центар Пожаревац) ул. Моше Пијаде бб (код старе касарне), Пожаревац;

-просторијама Канцеларије за ромска питања ГО Костолац, ул.Трг Братства и јединства 1, у Костолцу

– у писарници Градске управе Града Пожаревца

Обрасци пријаве се могу преузети и електронски и то на следећим порталима:

www.pozarevac.rs

www.urbo.org.rs

Подносиоци пријава морају стриктно да се придржавају пријавног формата, да пријаве попуне јасно и прецизно, одговарајући на сва постављена питања. Пријава се попуњава електронски, на српском језику. Пријаве написане руком или писаћом машином неће се сматрати важећим.

Рок за подношење пријава на конкурс је 20 дана од дана објављивања у листу Реч Народа.

Подносиоци пријаве са пратећом документацијом пријаве могу поднети и поштом у затвореној коверти на следећу адресу:

Град Пожаревац

Ул.Дринска бр2

12000 Пожаревац

Комисији за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“.

Напомена:

ПРИЈАВА ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА ОДРЖИВОМ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“  – „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА“.

 

Пријаве се могу предати и лично:

1.У просторијама Удружења Рома Браничевског округа, (Ромски Едукативни Центар Пожаревац) ул. Моше Пијаде бб (код старе касарне), Пожаревац

 1. У просторијама Канцеларије за ромска питања ГО Костолац, ул.Трг Братства и јединства 1, Костолац
 2. У писарници Градске управе Града Пожаревца

Време трајања конкурса

Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у локалном листу “Реч народа“, односно до 20.08.2018. године до 15 часова.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ

Приликом избора  корисника субвенција Комисија ће се руководити следећим критеријумима:

– упошљавање минимум 2 два лица из групе тешко упошљивих лица – Роми и Ромкиње

повратници на основу споразума о Реадмисији или упошљавање минимум 2 два лица из осталих

група тешко упошљивих лица

– економска успешност пословања и финансијска одрживост предузећа;

– посвећеност друштвеном циљу и друштвени утицај предузећа (у којој мери пословање

доприноси решавању проблема циљне групе);

– иновативност пријаве и други додатни квалитети.

-број новоотворених радних места

-период функционисања правног лица

– број већ запослених лица из категорије тешко упошљивих лица

Прегледање, контролу формалне исправности и оцењивање пријава обавља Комисија за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта ,,Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“

Свака пријава се оцењује на основу критеријума за оцењивање пријава и израђује се

ранг листа на основу предлога Комисије, у складу са критеријумима, и то:

 

Ре.бр. Критеријум 1. Оцена пријаве руководећи се принципима социјалног предузетнишва  – максимални број бодова 40 Број бодова
1. Упошљавање минимум 2 два лица из групе тешко упошљивих лица (Роми и Ромкиње повратници на основу споразума о Реадмисији) 10 бодова
2. Упошљавање минимум 2 два лица из осталих група тешко упошљивих лица 5 бодова
3. Економска успешност пословања и финансијска одрживост предузећа од 5 до 10 бодова
4. Иновативност пријаве од 0 до 5 бодова
5. Период функционисања правног лица од 0 до 5 бодова
6. Број већ запослених лица из категорије тешко упошљивих лица од 0 до 5 бодова

 

 

Ре.бр. Критеријум 2. Запошљавање нових радника – максимални број бодова 20 Број бодова
1. 2 запослена лица 3 бода
2. 3 запослена лица 10 бодова
3. 4 запослена лица 20 бодова

 

 

Ре.бр. Критеријум 3. Врста делатности – максимални број бодова 10 Број бодова
1. Производња 10 бода
2. Прерада   8 бодова
3. Услуге    5 бодова

 

Максимални број бодова је 70.

 

Разматраће се само комплетне и благовремено поднете пријаве.

Комисија ће по извршеном рангирању, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, предложити одлуку о избору пријава за које ће бити додељена бесповратна средства.

Кандидати чије је пријаве Комисија одбила имају право на приговор у року од 8 дана од дана пријема одлуке о додели средстава.

У приговору се мора навести одлука која се побија, број и датум одлуке, разлози за подношење приговора и образложење.

Приговор се подноси Комисија за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписивања уговора и завршена у року од 90 дана од дана закључивања уговора.

 

 

Сличне објаве