Обавештење о почетку израде Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021 – 2023 године

Сходно члану 32. Закона о планском систему („Службени гласник РС, бр.  30/18) и члану 4. Одлуке  о јавној расправи  („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18) Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца обавештава заинтересовану јавност  о почетку израде  нацрта Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023. године, као и нацрта Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023. године, а  у току 2021.године.

Општи циљ наведеног Програма је допринос економском развоју Града Пожаревца кроз успостављање повољног  пословног окружења.

Специфичи циљ Програма је унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца, унапређење инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности, стварање услова за привлачење инвеститора, пружање подршке за развој малих и средњих предузећа,  стварање услова за оснивање нових предузећа,  подстицање услова за отварање нових  радних места, стварање услова за стицањем практичних знања и вештина за самосталан рад, нарочито младих људи и теже запосливих, стварање нових производа, креирање локалног финансијског и админстративног оквира за доделу субвенција, јачање конкурентности привреде, позиционирање Града Пожаревца као снажног привредног центра у региону и шире, стварање пожељне средине за инвестирање, пословање и живот, подстицање иноватиног и предузетничког понашања, развој предузетништва,  као и подстицај увођењу нових технологија и иновација у произвоедне процесе у функцији стварања нових вредности и повећање извоза са територије  Града Пожаревца.

Планирано је да нацрт Прогама локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023. године, као  и нацрт Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2021. до 2023. године, а  у току 2021.године,  буду  израђени  до краја марта 2021.године.

Током процеса израде наведених аката извршеће се консултације са заинтересованим странама и циљним групама. Резултати  ех- ante анализе ефеката  и ех –post анализе ефеката  биће презентовани јавности.

Сличне објаве