Локални подстицаји

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ, А У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ

 

 1. Овом одлуком расписује се Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, а у току 2020. године, за следеће мере:

 

 • Привлачење инвеститора, која се реализује  на следећи начин:

1.1. Обезбеђење   неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града испод цене или без накнаде,

1.2. Обезбеђење   земљишта које је инфраструктурно опремљено у својини Града испод цене или без накнаде,

1.3. Обезбеђење   закупа пословног простора на одређено време,

1.4. Давање пословног простора у својини Града, испод цене или без накнаде,  ван јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, а у циљу реализације инвестиционог пројекта,

1.5. Обезбеђење   подстицајних средстава за набавку опреме ( машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње.

 

 • Подстицање конкурентности , која се реализује на следећи начин:

 

2.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа,

2.2. Подршку развоја задругарства, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, као и учествовање на сајмовима,

2.3. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА, ВИСИНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ

 

Трајање јавног позива

Јавни позив се објављује у Листу “Реч народа“, као и на званичној интернет страници Града Пожаревца  www.pozarevac.rs.

Јавни позив ће бити отворен до утрошка средстава одређених за ову намену.

Извори и намена средстава

Подстицајна средства која се додељују на основу овог јавног позива обезбеђена  Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19), у  износу од 25.000.000,00 динара, а  у оквиру Раздела 5. Глава 1. Градска управа,  Програм 3: Локални економски развој, ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, Фунцкија 411: Општи економски и комерцијални послови, Позиција 62-Субвенције приватним предузећима,  економска  класификација 454-Текуће субвенције приватним предузећима (у оквиру Финансијског план Градске управе на економској класификацији 454111-Текуће субвенције приватним предузећима –Програм локалног економског развоја Града Пожаревца).

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим прописима.

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава

 

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају сви инвеститори из Србије и иностранства, мала и средња предузећа и предузетници, уколико имају регистровано предузеће  или представништво на територији Града Пожаревца, који имају инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава.

Сви инвеститори  из Србије и иностранства-  мала и средња предузећа, имају обавезу да запосле раднике  искључиво са територије Града Пожаревца, док велика предузећа,  да  када испуне квоту  запослења радника са територије Града Пожаревца, могу да запосле и  раднике са  територија других  јединица локалне самоуправе.

Пословни субјект који конкурише за доделу подстицаја из неке од горе наведених мера, може у једној календарској години конкурисати за доделу подстицаја само за   једну  предложену меру, односно не може два пута бити корисник подстицаја  за једну предложену меру .

 

Изузимање од права на доделу средстава

Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним субјектима који обављају делатности у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као ни привредним субјектима у тешкоћама.

Висина средстава која могу бити додељена

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Привлачење инвеститора одређује се на основу оправданих трошкова улагања и директних и индиректних ефеката улагања и у односу на висину инвестиције, а повезана је са новоотвореним радним  местима.

 

Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мере Подстицање конкурентности,  у току три узастопне фискалне године, износе  укупно до 10.000.000,00 динара,  с тим што укупна висина додељене де минимис државне помоћи једном привредном субјекту у току три узастопне фискалне године не може бити већа од 23.000.000,00 динара.

Град Пожаревац у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент доделе средстава.

Средства се у 2020 години могу одобрити искључиво у виду субвенција -подстицаја.

 1. МЕРА: ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА – ИНВЕСТИЦОНИ ПРОЈЕКТИ, УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ.

 

  Пројекти за које се могу доделити средства

Средства се могу доделити за:

 • пројекте у производом сектору и сектору услуга чија је минимална вредност у динарској противвредности 5.000 евра по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 2 нова радна места. За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
 • пројекте у производном сектору и сектору услуга чија је минимална вредност у динарској противвредности 10.000 евра по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање  3 нова радна места. За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
 • пројекте у производном сектору и сектору услуга за мала и  средња предузећа чија је минимална вредност у динарској противвредности 15.000 евра  по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којим се обезбеђује отварање најмање 5 нових радних места. За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до  60% вредности оправданих трошкова улагања
 • Пројекте у производном сектору, код којих оправдани трошкови улагања износе најмање у динарској противвредности 50.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање  10 нових радних места; За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 45% вредности оправданих трошкова улагања.
 • Пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање у динарској противвредности 100.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 20  нових радних места; За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.
 • пројекте у производном сектору код којих су оправдани трошкови улагања најмање у динарској противвредности 500.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике Србије на дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 70  нових радних места. За ову врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 50% вредности оправданих трошкова улагања.

Укупан износ средстава, која се могу доделити  одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног интензитета  наведених у ставу 1., тачка од 1) до 6).

Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ..

           Услови за доделу средстава

           Средства  могу бити додељена  под следећим условима:

 • да реализација инвестиционог пројекта за велике привредне субјекте траје пет година, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године,
 • ) да инвестиција и новоотворена радна места повезана са овом инвестицијом морају опстати у истом подручју најмање пет година за велике привредне субјекте, а у случају малих и средњих привредних субјеката три године, након завршетка пројекта,
 • да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а отворено је у року од  три године  у случају малих и средњих привредних субјеката , односно од пет година у случају великих привредних субјеката од завршетка инвестиције , а од датума када је радно  место први пут попуњено.
 • да се укупно достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од најмање пет година, ако је у питању велики привредни субјект, односно у периоду од најмање три године, ако је у питању мали и средњи привредни субјект,
 • да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту у поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се радно место затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места.

 

Корисник подстицаја, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју новозапослених, у складу са уговором о додели средства дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређују радни односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада, за све уговорено време.

              Kритеријуми за анализу квалитета пројеката

Критеријуми за анализу квалитета инвестиционог пројекта су:

1) референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената,

досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);

2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији јединице локалне самоуправе у којој се улаже (ове податке доставља  Национална служба за запошљавање Граду Пожаревцу на његов захтев);

3) број, односно проценат висококвалификованих лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;

4) висина и врста инвестиције (greenfield или brownfield инвестиције), односно степен ангажовања грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;

5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са класификацијом Евростата;

6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;

7) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада);

8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта);

9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, период повраћаја инвестиције и др).

 

Критеријум за анализу квалитета инвестиционих пројеката за улагања од посебног значаја је смањење броја незапослених за најмање 1%   на територији  Града Пожаревца , на којој се и  реализује инвестициони пројекат ( ове податке доставља  Национална служба за запошљавање Граду Пожаревцу на његов захтев).

 

  Рок за реализацију пројекта

Рок за реализацију пројекта и отварање нових радних места за велике привредне субјекте  је пет година , а у случају малих и средњих привредних субјеката  је   три године од дана закључења Уговора, а који се након закључења може продужити највише на пет година, по образложеном захтеву корисника средстава, а ако Комисија за доделу средстава оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији начин постижу циљеви утврђени програмом локалног економског развоја.

 

Ако Комисија за доделу средстава оцени да су потребе за продужењем рока оправдане и сврсисходне, приступа се изменама и допунама Уговора у складу са образложеним захтевом или се подносилац захтева обавештава о одбијању захтева уз образложење о разлозима за одбијање.

 

Велики привредни субјекат коме је Град одобрио подстицај мора одржати инвестицију на истој  локацији, као и број запослених, пет година након реализације   инвестиционог пројекта (5+5), а мали и средњи три године након  реализације истог (3+3).

 

Oправдани трошкови

Оправдани трошкови улагања су :

 

 • почетна инвестициона улагања (материјална и нематеријална имовина, улагање у земљиште, зграде, постројења, машине, патенте, лиценце и сл.),
 • нова радна места повезана са почетним улагањем.

Оправдани трошкови  привредних субјеката су и трошкови припреме студија и консултантских услуга који су повезани са почетним улагањем ако висина државне помоћи износи за средње привредне субјекте до 60% стварно насталих трошкова, а за мале до 70%.

У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би био купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег лица по тржишним условима.

Имовина која се стиче куповином мора бити нова, изузев у случају када се државна помоћ додељује малим и средњим привредним субјектима. У случају преузимања износ средстава за чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.

Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда су оправдани само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају периода закупа. У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора наставити најмање пет година након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања., односно три године за мале и средње привредне субјекте.

Трошкови који се односе на набавку транспортних средстава и опреме не сматрају се оправданим трошковима са становишта регионалне инвестиционе државне помоћи.

 1. МЕРА: ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ

Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ).

За реализацију ове мере средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове:

 

 • Трошкови иновација – трошкови инструмената, трошкови уговорних истраживања, техничког знања и патената који су купљени и лиценцирани, саветодавне услуге, оперативни трошкови, израде техничке студије изводљивост.

 

Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове мере се подразумева иновативно производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручју Републике Србије или најмање први пут на територији Града Пожаревца. Додела подстицајни средства  се врши у виду суфинансирања делимичног развоја и примене производне или тржишне иновације,  уколико се кроз бизнис план   покаже  директна исплативост иновативног решења и буду јасно доказани сви елементи који указују на оригиналност решења. .

 

 • Трошкови развоја задруга, кластера, инкубатора – улагање у опремање, у зграде, имовину, трошкови запослених лица, канцеларија, оперативни трошкови, усавршавање и слично.

Додела подстицајних средстава  се  оглед кроз суфинансирање дела трошкова који настају као резултат рада различитих облика удруживања само уколико је кроз бизнис план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено доказано да без заједничког наступа не би било могуће остварити пласман робе на трећим тржиштима или код доминантног купца.  Реализација ове активности може трајати најдуже годину дана, а пословни субјект није у обавези да обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности подстицаја (трошкови заједничког учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга ).

 • Трошкови добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

Подстицајна средства се додељују  уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште као и за побољшање квалитета управљања делатношћу. Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова сертификације за велике привредне субјекте,  за средње 60%, а за мале 70% . Пословни субјект за овај подстицај мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности подстицаја, као меру обезбеђења за Град Пожаревац у укупном трајању до добијања сертификата.

Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним активностима и за давање предости домаћим производима у односу на увозне производе.

 

Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог или постојећег производа на новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи за подстицање извоза из става 1. овог члана.

 

 1. ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 

Пријава се подноси Градоначелнику Града Пожаревца .

Пријава се подноси на српском језику.

 

Пријава се подноси на адресу:

Град Пожаревац

Градоначелник Града Пожаревца

Ул. Дринска бр. 2

12 000 Пожаревац

Са назнаком: За Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, а у току 2020. године“.

 

Подносилац пријаве уз захтев за остваривање права на финансијску подршку има обавезу да достави:

 

 • Образац пријаве (може се преузети на званичној интернет страници Града Пожаревца pozarevac.rs  или  у писарници Градске управе Града Пожаревца, у канцеларији број 9).

 

 • Пратећу документацију која обухвата:

1) пројекат – пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном огласу .

2) извод регистрованих финансијских извештаја инвеститора за претходне три године пословања, са налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);

3) извод из Регистра привредних субјеката, који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик,

4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по ком основу и у ком облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,

5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;

6) потврду о измирењу пореза на локалном нивоу, коју издаје Одељење  локалне пореске администрације Градске управе Града Пожаревца.

7) извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује бројзапослених и врста радног ангажовања са запосленима код Корисника средстава у тренутку подношења пријаве.

 

У поступку подношења захтева поступку предвиђено је да орган – Градска управа може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам.

Потребно је обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прибављање података која се може преузети у  надлежној организационој јединици Градске управе Града Пожаревца за локално економски развој.

Ако подносилац пријаве  у року не поднесе све податке неопходне за одлучивање органа, пријава  за доделу подстицаја ће се сматрати неуредним.

 

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице   Градске управе Града Пожаревца.

 

 1. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, АНАЛИЗА ПОДНЕТИХ ПРОЈЕКАТА, УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА, ИСПЛАТА ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава и  анализа поднетих пројеката

Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца утврђује испуњеност формалних услова за  доделу средстава у складу достављеном Пријавом.

Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске

управе Града Пожаревца одбацује неблаговремене Пријаве.

Ако Пријава не испуњава услове  Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца  одбацује Пријаву као непотпуну и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у року од 30 дана, од дана окончања јавног позива.

Ако Пријава не испуњава услове Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца одбацује Пријаву као недопуштену и доставља је подносиоцу Пријаве уз образложење у року од 30 дана.

Приговор на одлуку Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца може се поднети Градском већу у року од осам дана, од дана пријема обавештења Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца.

Градско веће Града Пожаревца одлучује о приговору   и доставља одговор подносиоцу пријаве у року од 15 дана од дана  пријема приговора.

Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца доставља Комисији за доделу средстава, у року од 30 дана од дана окончања јавног позива.

 

Градско веће Града Пожаревца доноси одлуку о додели подстицајних средстава, а на предлог Комисије за доделу средстава.

 

Уговор о додели средстава и  исплата додељених средстава

 

Додела подстицајних средстава се регулише се уговором којим се уређују међусобна права и обавезе Града Пожаревца и корисника подстицаја  у складу са коначном одлуком коју је донело Градско веће Града Пожаревца.

 

Инвестициони пројекат- пословни/бизнис план  којим се Инвеститор пријављује за доделу средстава по овом јавном позиву , чини саставни део Уговора.

 

Град може да раскине Уговор у свакој фази извршења ако утврди да корисник средстава не испуњава услове утврђене Уговором и ако је Комисија за надзор донела одлуку о раскиду.

 

Уговор  о додели средстава за Меру-Привлачење инвеститора нарочито садржи: предмет, висину и динамику улагања и број нових радних места са динамиком запошљавања, рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин  исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист Града Пожаревца и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.

Уговор  о додели средстава за Меру- Подстицање конкурентности  нарочито садржи: предмет, рок за реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин  исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист Града Пожаревца, профакуре /понуде за реализацију инвестиционог пројекта и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.

 

Уговором се може уговорити, у складу са одлуком Градског већа, да се додела средстава врши трансфером средстава за измирења обавеза улагача домаћем физичком или правном лицу.

 

Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.

 

Уз захтев за исплату средстава доставља се и документација којом се доказује извршење обавезе за чије се испуњење тражи исплата средстава или чије је испуњење услов за трансфер средстава.

 

Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта и испуњење уговорних обавеза корисника средства.

 

Средства обезбеђења

 

Исплаћена средства морају бити обезбеђена средствима обезбеђења у складу са Уговором.

 

Корисници подстицаја за Меру – Привлачење инвеститора  дужни  су да доставе Граду Пожаревцу, као даваоцу подстицајних средстава, најкасније у року од 45 дана од дана доношења одлуке о додели подстицаја, а пре закључења уговора, банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града Пожаревца на износ одобрених средстава подстицаја као и две потписане бланко соло менице у корист Града Пожаревца, као даваоца подстицајних средстава са меничним овлашћењем за потпуни износ у висини законске затезне камате у тренутку попуњавања менице, а у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате које су снабдевене клаузулом “без протеста“ и „по виђењу“, на име даваоца подстицајних средстава и евидентиране су у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене од стране лица овлашћеног за заступање примаоца подстицајних средстава .

Корисници подстицаја за Меру – Подстицање конкурентности, дужни су  да доставе Граду Пожаревцу, као даваоцу подстицајних средстава, најкасније у року од 45 дана од дана доношења одлуке о додели подстицаја, а пре закључења уговора, банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на територији Републике Србије на вредност у складу са Програмом.

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.

 

У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза, Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца,  може по основу издате банкарске гаранције,  и бланко соло менице,  да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

 

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА И ИНТЕРЕСЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ И КОРИСНИКЕ СРЕДСТВА

 

На званичном сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs, може се извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, а у току 2020. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/20),  Програмa локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/18) и других пратећих аката,  којима се дефинишу начин, услови и критеријуми за доделу средстава.

 

Све потребне информације у вези са објављеним јавним позивом можете добити у канцеларијама бр. 36 Градске управе Града Пожаревца Одељење  за локални економски развој, пољопривреду  и заштиту животне средине, сваког радног дана  у периоду од 07.30 до 15.30 часова или на телефон број 012/539-678 (особе за контакт Марко Савић  и Соња Траиловић).

 

                                                                                               ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

                                                                                            Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

                                                                                               ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

                                                                                            Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                             Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Download Оbrazac prijave