Lokacije za investiranje

Lokacija „Severni blok industrijske zone “ u Požarevcu

Površina od  19ha 66a 39m2  uređena je na osnovu Plana detaljne regulacije “Severni blok industrijske zone “ u Požarevcu  .

 

  1. Granice lokacije:

Planom detaljne regulacije “Severni blok industrijske zone “ u Požarevcu granice  sačinjavaju ih sledeće katastarske parcele: 6774/2, deo 6774/3, 6774/4, 7832/1, 7832/2, 6780/1, 6780/2, 6780/24, 6780/25, 6780/26, 6780/27, 6780/28, 6780/29, 6780/30, 6780/31, 6780/32, 6780/33, 6780/34, 6780/35, 6780/36, 6780/37, 6780/38, 6780/39, 6780/40, 6780/41, 6780/42, 6780/43, 6780/44, 6780/45, 6780/46, 6780/47, 6780/48, 6780/49, 6780/50, 6780/51, 6780/52, 6780/53, 6780/54, 6780/55 , 7831/1 , 7833 , 7830/6, 7830/1, 7830/5 , 7831/4, 7830/4 , 7829,7828/2, 7831/2 ,  deo 7830/3 , deo 6783  , deo 2173 i deo 7763  sve KO Požarevac.

            Predmetni prostor oslanja se na ulicu Ilije Gojković , na severnoj strani a sa južne strane lokalnim putem na ulicu Đure Đakovića.Ulica Ilije  Gojkovića “GP Požarevca  2025“  definisana je kao gradska saobraćajnica sa ukupnom širinom regulacije od 15,50m trenutno njena regulacija na terenu je nedefinisana. Ulica Đure Đakovića prema GP Požarevca do 2025. definisana je kao gradska magistrala sa ukupnom širinom regulacije od 17,00m.

Konceptom saobraćajnog rešenja obuhvaćen je znatno veći prostor kao i buduća druga faza plana  koja obuhvata komplekse “Imleka“, “Markopa“, fabrike “Morave“, auto kuće “Remont“, RO “Rekord“i kompanije “Delta-M“ odnosno “Tempo“.

Oslonac saobraćajnog povezivanja prostora namenjenog malim i srednjim preduzećima sa poslovnim, proizvodnim i komercijalno-uslužnim delatnostima čini ulica Đure Đakovića i trasa ulice Ilije Gojkovića. Ove dve saobraćajnice povezuju se poprečnom komunikacijom koja delimično prati trasu definisanu urbanističkim projektom, a delimično novom trasom između trafo-stanice i „Enela“. Uvedena je servisna saobrađajnica uz ulicu Đure Đakovića kako bi se smanjio broj priključaka na trasu gradske magistrale i na taj način doprinelo nesmetanom odvijanju saobraćaja na glavnom gradskom ulazno-izlaznom pravcu.

Regulacija je prilagođena potrebama korišćenja prostora nudeći visok nivo usluga za sve korisnike.

Javno parkiranje se planira uz servisnu saobraćajnicu – kolovoznu površinu.

 

2.PRAVILA UREĐENJA

2.1. Opštapravilauređenja

4.1.1. Namenapovršinainačinkorišćenjazemljišta

U okviru obuhvata predmetnog Plana definisane su površine u okviru građevinskog područja građevinskog zemljišta javne namene  i površine građevinskog zemljišta drugih namena sa pretežnim,  dopunskim i pratećim namenama istog.

Zona –celinaA1 površine P=2ha 86a 28m2 –pretežna namena mali proizvodni pogoni mala privreda; poslovno- komercijalni sadržaji kao dopunska ; prateća namena skladišta i magacinski prostori

Zona –celinaA1.1. površine P=1ha 15a 0m2 –pretežna namena mali proizvodni pogoni

U okviru ove zone celina koja bi se realizovala u okviru prve podfaze kao pretežna namena definisani su mala privreda, mali proizvodni pogoni i poslovno- komercijalni sadržaji kao dopunska ,  kao prateća namena skladišni , magacinski prostori u funkciji pretežne i dopunske delatnosti.

Zona –celinaA2 površine P=3ha 04a 19m2 –pretežna namena poslovno komercijalna delatnost, dopunska namena specijalizovane proizvodnje, prateća uslužno-komercijalne delatnosti

sa dopunskim namenama specijalizovne proizvodnje (specijalizovani proizvodni pogoni, skladišta, hladnjače) i pratećim uslužno- komercijalnim sadržajima (kulturno-zabavni, sportsko rekreativni, kozmetički saloni, specijalizovane prodavnice, restorani, kafei i dr.specijalizovane usluge).

Zona –celinaA2.1. površine P=2ha 10a 52m2 –pretežna namena poslovno- komercijalna delatnost; dopunska namena specijalizovane proizvodnje; prateća uslužno-komercijalne delatnosti.

Zona –celinaA3 površine P=4ha 27a 50m2 –pretežna namena proizvodno prerađivačka delatnost, dopunska poslovno-komercijalna sa pratećim skladišno magacinskim prostorom.

Ona predstavlja zonu kompleksa postojećih objekata “Enela“ i već se razvila u specijalizovani proizvodni i poslovno trgovački kompleks čiji razvoj dalje unapređuje, paletu i kvaliteta usluga (kulturno-zabavni, sportsko rekreativni, kozmetički saloni, specijalizovane prodavnice, restorani, kafei i dr.specijalizovane usluge) koji se mogu razviti u ovakvom kompleksu koji teži da zadovolji sve potrebe korisnike . U zoni kompleksa “Enela“ formiran je već i “Carinski terminal“ koji će doprineti daljem razvoju kompletne zone obuhvata ovog Plana.

Zona –celinaA3.1. površine P=1ha 23a 13m2 –pretežna namena proizvodno prerađivačka delatnost, dopunska poslovno-komercijalna sa pratećim skladišno magacinskim prostorom.

Ova zona-celina predstavlja deo zone kompleksa “Enela“ koji je nastao formiranjem saobraćajnice “ul.Nove 4“ koja povezuje Ulicu Đure Đakovića i ulicu Ilije Gojkovića. Moguće je i formiranje zasebnih manjih proizvodnih pogona.

Zona –celinaA4 površine P=0ha 60a 68m2 –pretežna namena elektrodistribucija

Ova zona-celina predstavlja zonu kompleksa Trafo stanice T.S.35/10 kV “Požarevac 2“ u okviru koje je moguća dalja transformacija postojeće trafo stanice na viši naponski nivo 110 kV.

2.2. Pravila uređenja za zone i celine definisane na građevinskom zemljištu drugih namena

 

U okviru koncepta plana definisana je prva podfaza ( zona obrađena napred navedenim  usvojenim urbanističkim projektom) i druga podfaza, koje su obe definisane sa pretežnom namenom proizvodnom  i poslovnom, a kao dopunskim komercijalnim sadržajima. Prema nivou ekološkog opterećenja GP Požarevac 2025. u zoni obuhvata ovog Plana mogu se realizovati tri kategorije privrednih preduzeća : kategorija A, kategorija B i kategorija V.

Kategorija A – male firme koje prema nivou ekološkog opterećenja mogu biti locirane i unutar stambenih naselja i ne utiču negativno na susedno stanovništvo, kao što su pekarske i poslastičarske radnje, tehnički servisi;

Kategorija B – male i srednje firme koje prema nivou ekološkog opterećenja mogu biti locirane na rubnim delovima stambenog naselja tako da njihove funkcije ne utiču negativno na susedno stanovništvo, kao što su veće elektromehaničarske radionice, skladišta građevinskog materijala, prerada plastičnih masa, fabrike hleba i drugo;

Kategorija V – firme koje prema nivou ekološkog opterećenja mogu biti locirane na određenom odstojanju od stambenog naselja tako da njihova funkcija na tom rastojanju ne utiče negativno na susedno stanovništvo, kao što su tržni centri i veća skladišta, prehrambena industrija, tekstilna industrija, itd. U ovoj kategoriji moraju se sprovoditi tehničko-tehnološke, urbanističke i organizacione mere zaštite životne sredine.

 2.3. Pravila  građenja objekata na kompleksima industrije, građevinarstva, zanatske

proizvodnje, manufakturne proizvodnje i skladišta

 

 

Namena:

– industrijska proizvodnja

– mali proizvodni pogoni

– građevinarstvo

– zanatska proizvodnja

– manifakturna proizvodnja

– skladišta

Parcela:

– minimalna površina parcele ………..……………1.500 m2

– minimalna širina parcele ………………………..… 20m

Indeks ili stepen izgrađenosti „I“

– maksimalni indeks ili stepen izgrađenosti „I“

na parceli površine:

– do 0,5 ha …………………………… 0,8

– od 0,5 ha do 1 ha ………………….. 0,7

– od 1 ha do 3 ha…………………….. 0,6

– preko 3 ha …………………………. 0,5

 

Indeks ili stepen zauzetosti „Z“

– do 0,5 ……………………………… 70%

– od 0,5 ha do 1 ha ………………….. 60%

– od 1 ha do 3 ha…………………….. 50%

– preko 3 ha …………………………. 40%

Zelene površine

− minimalni procenat zelene površine

na parceli do 1 ha…………………………………… 20%

− minimalni procenat zelene površine

na parceli do 1-3 ha…………………………………. 25%

− minimalni procenat zelene površine

na parceli preko 3 ha………………………………… 30%

Visinska regulacija:

– maksimalna spratnost objekata ……..…………… P+1

– maksimalna visina objekta ……………………… 15,0 m

(izuzetno maksimalna visina objekta može biti veća od 15 m isključivo u slučaju da je uslovljena tehnološkim procesom)

– spratnost pomoćnih objekata …………………….  P+0

– maksimalna visina pomoćnog objekata .…………. 5,0 m

Horizontalna regulacija:

– minimalno rastojanje građevinske linije

objekta od  regulacione linije parcele ………………………. 10,0 m

odnosno 15,0 m u skladu sa grafičkim prilogom Plan regulacije zona- celina  sa pravilima građenja (izuzetno se na regulacionoj liniji može graditi objekat portirnice)

– minimalno rastojanje objekta od bočnih granica parcele ……………….………… … 5,0 m

– minimalno rastojanje objekta od bočnih susednih objekata…………………………….…… 10,0 m

– minimalno rastojanje dva objekta na parceli  ½ visine višeg objekta, ne može biti manje od 4,0m

– minimalno rastojanje objekta od zadnje granice parcele

-Pomoćni objekti………………………………….. 6,0 m

-Objekti glavne namene……………………………………..10,0 m

 

-za izgrađene objekte važe postojeća rastojanja

 

Parkiranje rešavati u okviru građevinske parcele u skladu sa parametrima datim u poglavlju 5.5.Pravila za parkiranje.

 

 

2.4. Pravila građenja za Poslovno-komercijalne objekte

Namena:

– uslužno-trgovinske delatnosti:

– robne kuće, tržni cenri, zanatski centri, megamarketi,super-marketi,

– poslovno-komecijalne delatnosti:

– banke, administrativni centri lokalne uprave,poslovni objekti državnih organa, poslovni objekti preduzeća, banke, osiguravajući zavodi,

poslovni objekti za rentiranje

– turističke aktivnosti:

– hoteli, moteli, restorani i drugi ugostiteljski objekti

Parcela:

– minimalna površina parcele ………..……………. 1.500 m2

– minimalna širina parcele ……………………..… 20 m

Indeks ili stepen izgrađenosti „I“

– maksimalni indeks ili stepen izgrađenosti „I“

na parceli površine:

– do 0,5 ha …………………………… 0,8

– od 0,5  do 1 ha ..………………….. 0,7

– od 1 ha do 3 ha…………………….. 0,6

– preko 3 ha …………………………. 0,5

Indeks ili stepen zauzetosti „Z“

– do 0,5 ……………………………… 70%

– od 0,5  do 1 ha…. ………………….. 60%

– od 1  do 3 ha…….………………….. 50%

– preko 3 ha …………………………. 40%

Zelene površine

− minimalni procenat zelene površine

na parceli do 1 ha……………………………………. 20%

− minimalni procenat zelene površine

na parceli do 1-3 ha…………………………………… 25%

− minimalni procenat zelene površine

na parceli preko 3 ha……………………………….… 30%

Visinska regulacija:

– maksimalna spratnost objekata ……..………… Po+P+2+Pk

– maksimalna visina objekta ……………………… 15,0 m

(izuzetno maksimalna visina objekta može biti veća od 15m  u slučaju da je uslovljena tehnološkim procesom i specifičnom namenom koja zahteva posebno arhitektonsko oblikovanje)

– spratnost pomoćnih objekata …………………….. P+0

– maksimalna visina pomoćnog objekata .………… 5,0 m

Horizontalna regulacija:

– minimalno rastojanje građevinske linije objekta od

regulacione linije parcele ………………..… 10,0m  odnosno 15,0 m u skladu sa grafičkim prilogom

Plan regulacije i zona celina sa istim pravilima građenja (izuzetno se na regulacionoj liniji može graditi objekat portirnice)

– minimalno rastojanje objekta od bočnih granica

parcele ………………………………….………….… 5,0 m

– minimalno rastojanje objekta od bočnih

susednih objekata …………………………………… 10,0 m

– minimalno rastojanje dva objekta na parceli ½ visine višeg objekta (ne može biti manje od 4,0 m  )

– minimalno rastojanje objekta od zadnje granice parcele

-Pomoćni objekti………………………………….. 6,0 m

-Objekti glavne namene……………………………………..10,0 m

-za izgrađene objekte važe postojeća rastojanja

Parkiranje rešavati u okviru građevinske parcele u skladu sa parametrima datim u poglavlju 5.5.Pravila za parkiranje.

 

  1. Infrastrukturna opremljenost

            Lokacija je opremljena sledećim objektima komunalne i druge infrastrukture:

3.1. Lokalna putna mreža I faze – sačinjavaju ulice koje omogućavaju pristup na lokaciju

a. iz pravca Ulica Đure Đakovića (južno) i

b. nastavak Ulica Ilije Gojkovića (severno) i

v. novoizgrađene ulice: Nova 1, Nova 2 i Nova 3 – koje čine novoizgrađenu mrežu unutar bloka kao pristupne  saobraćajnice  prema građevinskim parcelama.

Unutar bloka saobraćajnice su definisane tako da prateći parcelaciju sve parcele dobiju neposredan pristup površinama javne namene kako bi se stvorili uslovi da se prostor privede planiranoj nameni. Istovremeno, pažljivim odabirom trasa ostavljen je manevarski prostor  da se posmatrane površine mogu prilagoditi budućim potrebama vlasnika (korisnika).

3.2. Elektroenergetska mreža sa pripadajućim MBTS i javnom rasvetom izvedeni su  radovi na dve MBTS 10/0,4kV („Industrijska zona 4“ i „ Industrijska zona 6“) sa pripadajućim napajajućim kablovskim vodom kao i odgovarajućim uličnim raspletom podzemne niskonaponske mreže 0,4kV koji omogućava priključenje i napajanje budućih objekata na lokaciji. Izgrađena je  i odgovarajuća javna rasveta.

 

3.3.Vodovodna mreža –linijski komunalni infrastrukturni objekat- cevovodna mreža za napajanje lokacije vodom od priključka sa postojeće mreže Ø150mm iz Ulice Đure Đakovića  i dalje uličnom mrežom do građevinskih parcela i priključka objekata.

 

3.4. Fekalna kanalizacija u okviru lokacije unutar trase ulične mreže izgrađena od mreže PVC cevi  Ø250mm koje se ulivaju u postojeći fekalni kolektor i omogućava priključivanje budućih objekata i na ovaj komunalni infrastrukturni objekat.

 

3.4 Kišna kanalizacijaizgrađena na trasi novoformiranih ulica unutar lokacije različitog prečnika od Ø250mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø700mm i Ø250mm,  sa priključenjem na kišni kolektor Ø1600mm koji  je trasiran po obodu lokacije.

 

  1. Plan parcelacije-Građevinske parcele za otuđenje (zakup)

-Građevinske parcele koje se dodeljuju na lokaciji“Severni blok industrijske zone “ u Požarevcu su:

Blok A1

kp.br.6780/26 -površine      22,05 ari     izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/27  -površine     22,83 ari     izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/28  -površine     18,16 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/29 – površine     16,00 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/30 – površine     20,00 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/31-  površine     20,73 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/32 -površine      19,63 ari     izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/33 – površine     20,01 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/34 -površine      20,00 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/35 -površine      18,72 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/36 -površine      21,42 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/37- površine      21,00 ari    .izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/38-površine      21,51 ari  izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/39 -površine     22,57 ari   izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/52-površine      15,75 ari   izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/53-površine      16,91 ari   izvod iz lista nepokretnosti br.5450

  

 

Blok A1.1

kp.br.6780/42-površine      19,33 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/43-površine      19,21 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/44 -površine     19,21 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/45-površine      19,21 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/46-površine      19,21 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/55-površine      18,84 ari    izvod iz lista nepokretnosti br.5450

 

Blok A2

kp.br.6780/1   -površine      92,66 ari   izvod iz lista nepokretnosti br.5450

kp.br.6780/2   -površine   2,11,53 ha      izvod iz lista nepokretnosti br.5450

 

 

 

Blok A2.1

kp-br-6780/57-površine    40,36 ari    izvod iz lista nepokretnosti br. 1075

kp.br.6780/58-površine  1,70,16 ha      izvod iz lista nepokretnosti  br.16172

 
  

sve u KO Požarevac, ukupne površine 9ha 05 ari 99m2.

 

 

  
 Odlukom o pokretanju postupka za otuđenje građevinskog zemljišta po ovom programu, utvrđuje se građevinsko zemljište sa označenim pojedinačnim  katastarskim parcelama ili građevinsko zemljište po određenim blokovima naznačenim u ovom programu, i u tom slučaju zainteresovani kupac bi bio u obavezi da kupi kao celinu.

 

 

         U Požarevcu, ______2016. godine                                  Broj:

                       

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

 

                                                                     PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA                                       

                                                                            Bojan Ilić

           

 

 

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Poslove otuđenja i davanja u zakup  građevinskog zemljišta u javnoj svojini  Grada Požarevca, sprovodi Grad Požarevac. U proceduri  usvajanja Programa otuđenja građevinskog zemljišta, uz saglasnost stručnih službi,  predlog istog utvrđuje  Gradsko veće Grada Požarevca a usvaja ga   Skupština Grada Požarevca.

Članom 99. Zakona o planiranju i izgradnji, predviđeno je da se otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini (kada je vlasnik jedinica lokalne samouprave) vrši javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda- javnim oglasom, po tržišnim uslovima i u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Sprovodi ga jedinica lokalne samouprave. Građevinsko zemljište u javnoj svojini otuđuje se licu koje za to zemljište ponudi najveću cenu (koja se naknadno ne može umanjiti). Izuzetno od ove odredbe, građevinsko zemljište može se otuđiti i po nižoj ceni ili bez naknade ukoliko se pribavi saglasnost Vlade Republike Srbije i ukoliko se na ovaj način realizuje investicioni projekat kojim se unapređuje lokalni ekonomski razvoj jedinice lokalne samouprave. Građevinsko zemljište u javnoj svojini Grada ne može se otuđiti ili dati u zakup ukoliko nije donet planski dokument na osnovu koga se izdaju lokacijski uslovi  odnosno  građevinska dozvola i ako nije donet program otuđenja.

Za donošenje Programa otuđenja  građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca u 2017. godini, nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Grada Požarevca.

 

U Požarevcu,  6. decembra 2016. godine                    Broj akta Gradskog veća       Grada    Požarevca                                                                                                                                                                          01-06-    /2016 _______________

 

 

   

OBRAĐIVAČI

 

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

Marko Savić

 

ODELJENJE ZA IMOVINSKPRAVNE POSLOVE

načelnica

 

Dragana Živanović, dipl. pravnik

PREDLAGAČ,

Gradsko veće Grada Požarevca

predsednik Gradskog veća

gradonačelnik Grada Požarevca

Bane Spasović dipl. pravnik

 

 

                                                                                     

 

 

PREDLOG

 

 

Gradsko veće Grada Požarevca na sednici održanoj dana        2016. godine, razmatralo je Predlog programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca u 2017. godini, pa je na osnovu  člana 91. stav 1. tačka 1) Statuta  Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13 – prečišćen tekst i 15/16) i člana 26. stav 1. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15 i 7/16) donelo

Z A K LJ U Č A K 

 

 

  1. UTVRĐUJE SE Predlog  programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Požarevca u 2017. godini,
  2. Zadužuje se Grupa poslova za potrebe Gradskog veća da Predlog programa iz tačke 1. ovog zaključka dostavi Skupštini Grada Požarevca na razmatranje i odlučivanje.
  3. Za predstavnika predlagača na sednici Skupštine Grada Požarevca povodom predloga programa iz tačke 1. ovog zaključka,  određuju se: Marko Savić, rukovodilac Odeljenja za poslove organa Grada, upravljanje ljudskim resursima, informacione tehnologije i komunikacije i Dragana Živanović, rukovodilac Odeljenja za imovinsko-pravne  poslove   Gradske uprave Grada Požarevca.

 

 

     U Požarevcu,        2016. godine

 

Broj: 01-06–  /2016

 

 
GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 

OBRAĐIVAČI

ODELJENJE ZA POSLOVE ORGANA

GRADA, UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I KOMUNIKACIJE

RUKOVODILAC

 

Marko Savić

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE

 POSLOVE

RUKOVODILAC

 

Dragana Živanović, dipl. pravnik

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

 

Bane Spasović, dipl. pravnik

 
 Dostaviti: –  Grupi za skupštinske poslove i

–          arhivi