Локација „Северни блок индустријске зоне “ у Пожаревцу

Површина од  19ha 6639m2  уређена је на основу Плана детаљне регулације “Северни блок индустријске зоне “ у Пожаревцу. На фотографији се налазе слободне парцеле.

 

Слободне парцеле

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Општа правила уређења

4.1.1. Намена површина и начин коришћења земљишта

Зона –целина А1 површине П=2ha 86a 28m–претежна намена мали производни погони мала привреда; пословно- комерцијални садржаји као допунска ; пратећа намена складишта и магацински простори

Зона –целина А1.1. површине П=1ha 15a 0m–претежна намена мали производни погони

У оквиру ове зоне целина која би се реализовала у оквиру прве подфазе као претежна намена дефинисани су мала привреда, мали производни погони и пословно- комерцијални садржаји као допунска ,  као пратећа намена складишни , магацински простори у функцији претежне и допунске делатности.

Зона –целина А2 површине П=3ha 04a 19m–претежна намена пословно комерцијална делатност, допунска намена специјализоване производње, пратећа услужно-комерцијалне делатностиса допунским наменама специјализовне производње (специјализовани производни погони, складишта, хладњаче) и пратећим услужно- комерцијалним садржајима (културно-забавни, спортско рекреативни, козметички салони, специјализоване продавнице, ресторани, кафеи и др.специјализоване услуге).

Зона –целина А2.1. површине П=2ha 10a 52m–претежна намена пословно- комерцијална делатност; допунска намена специјализоване производње; пратећа услужно-комерцијалне делатности.

Зона –целина А3 површине П=4ha 27a 50m–претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским простором.Она представља зону комплекса постојећих објеката “Енела“ и већ се развила у специјализовани производни и пословно трговачки комплекс чији развој даље унапређује, палету и квалитета услуга (културно-забавни, спортско рекреативни, козметички салони, специјализоване продавнице, ресторани, кафеи и др.специјализоване услуге) који се могу развити у оваквом комплексу који тежи да задовољи све потребе кориснике . У зони комплекса “Енела“ формиран је већ и “Царински терминал“ који ће допринети даљем развоју комплетне зоне обухвата овог Плана.

Зона –целина А3.1. површине П=1ha 23a 13m–претежна намена производно прерађивачка делатност, допунска пословно-комерцијална са пратећим складишно магацинским простором.

Ова зона-целина представља део зоне комплекса “Енела“ који је настао формирањем саобраћајнице “ул.Нове 4“ која повезује Улицу Ђуре Ђаковића и улицу Илије Гојковића. Могуће је и формирање засебних мањих производних погона.

Зона –целина А4 површине П=0ha 60a 68m–претежна намена електродистрибуција

Ова зона-целина представља зону комплекса Трафо станице Т.С.35/10 kV “Пожаревац 2“ у оквиру које је могућа даља трансформација постојеће трафо станице на виши напонски ниво 110 kV.

2.2. Правила уређења за зоне и целине дефинисане на грађевинском земљишту других намена

У оквиру концепта плана дефинисана је прва подфаза ( зона обрађена напред наведеним  усвојеним урбанистичким пројектом) и друга подфаза, које су обе дефинисане са претежном наменом производном  и пословном, а као допунским комерцијалним садржајима. Према нивоу еколошког оптерећења ГП Пожаревац 2025. у зони обухвата овог Плана могу се реализовати три категорије привредних предузећа : категорија А, категорија Б и категорија В.

Категорија А – мале фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране и унутар стамбених насеља и не утичу негативно на суседно становништво, као што су пекарске и посластичарске радње, технички сервиси;

Категорија Б – мале и средње фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на рубним деловима стамбеног насеља тако да њихове функције не утичу негативно на суседно становништво, као што су веће електромеханичарске радионице, складишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса, фабрике хлеба и друго;

Категорија В – фирме које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на одређеном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција на том растојању не утиче негативно на суседно становништво, као што су тржни центри и већа складишта, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд. У овој категорији морају се спроводити техничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере заштите животне средине.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Правила  грађења објеката на комплексима индустрије, грађевинарства, занатске производње, мануфактурне производње и складишта

Намена:

– индустријска производња

– мали производни погони

– грађевинарство

– занатска производња

– манифактурна производња

– складишта

Парцела:

– минимална површина парцеле ………..……………1.500 m2

– минимална ширина парцеле ………………………..… 20m

Индекс или степен изграђености „И“

– максимални индекс или степен изграђености „И“

на парцели површине:

– до 0,5 ха …………………………… 0,8

– од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 0,7

– од 1 ха до 3 ха…………………….. 0,6

– преко 3 ха …………………………. 0,5

Индекс или степен заузетости „З“

– до 0,5 ……………………………… 70%

– од 0,5 ха до 1 ха ………………….. 60%

– од 1 ха до 3 ха…………………….. 50%

– преко 3 ха …………………………. 40%

Зелене површине

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1 hа…………………………………… 20%

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1-3 hа…………………………………. 25%

− минимални проценат зелене површине

на парцели преко 3 hа………………………………… 30%

Висинска регулација:

– максимална спратност објеката ……..…………… П+1

– максимална висина објекта ……………………… 15,0 м

(изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15 m искључиво у случају да је условљена технолошким процесом)

– спратност помоћних објеката …………………….  П+0

– максимална висина помоћног објеката .…………. 5,0 m

Хоризонтална регулација:

– минимално растојање грађевинске линије

објекта од  регулационе линије парцеле ………………………. 10,0 m

односно 15,0 m у складу са графичким прилогом План регулације зона- целина  са правилима грађења (изузетно се на регулационој линији може градити објекат портирнице)

– минимално растојање објекта од бочних граница парцеле ……………….………… … 5,0 m

– минимално растојање објекта од бочних суседних објеката…………………………….…… 10,0 m

– минимално растојање два објекта на парцели  ½ висине вишег објекта, не може бити мање од 4,0m

– минимално растојање објекта од задње границе парцеле

-Помоћни објекти………………………………….. 6,0 m

-Објекти главне намене……………………………………..10,0 m

-за изграђене објекте важе постојећа растојања

Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле у складу са параметрима датим у поглављу 5.5.Правила за паркирање.

2.4. Правила грађења за Пословно-комерцијалне објекте

Намена:

– услужно-трговинске делатности:

– робне куће, тржни ценри, занатски центри, мегамаркети,супер-маркети,

– пословно-комецијалне делатности:

– банке, административни центри локалне управе,пословни објекти државних органа, пословни објекти предузећа, банке, осигуравајући заводи,

пословни објекти за рентирање

– туристичке активности:

– хотели, мотели, ресторани и други угоститељски објекти

Парцела:

– минимална површина парцеле ………..……………. 1.500 m2

– минимална ширина парцеле ……………………..… 20 m

Индекс или степен изграђености „И“

– максимални индекс или степен изграђености „И“

на парцели површине:

– до 0,5 hа …………………………… 0,8

– од 0,5  до 1 hа ..………………….. 0,7

– од 1 hа до 3 hа…………………….. 0,6

– преко 3 hа …………………………. 0,5

Индекс или степен заузетости „З“

– до 0,5 ……………………………… 70%

– од 0,5  до 1 hа…. ………………….. 60%

– од 1  до 3 hа…….………………….. 50%

– преко 3 hа …………………………. 40%

Зелене површине

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1 hа……………………………………. 20%

− минимални проценат зелене површине

на парцели до 1-3 hа…………………………………… 25%

− минимални проценат зелене површине

на парцели преко 3 hа……………………………….… 30%

Висинска регулација:

– максимална спратност објеката ……..………… По+П+2+Пк

– максимална висина објекта ……………………… 15,0 m

(изузетно максимална висина објекта може бити већа од 15m  у случају да је условљена технолошким процесом и специфичном наменом која захтева посебно архитектонско обликовање)

– спратност помоћних објеката …………………….. П+0

– максимална висина помоћног објеката .………… 5,0 m

Хоризонтална регулација:

– минимално растојање грађевинске линије објекта од регулационе линије парцеле ………………..… 10,0m  односно 15,0 m у складу са графичким прилогом

План регулације и зона целина са истим правилима грађења (изузетно се на регулационој линији може градити објекат портирнице)

– минимално растојање објекта од бочних граница парцелe ………………………………….………….… 5,0 m

– минимално растојање објекта од бочних суседних објеката …………………………………… 10,0 m

– минимално растојање два објекта на парцели ½ висине вишег објекта (не може бити мање од 4,0 m  )

– минимално растојање објекта од задње границе парцеле

-Помоћни објекти………………………………….. 6,0 m

-Објекти главне намене……………………………………..10,0 m

-за изграђене објекте важе постојећа растојања

Паркирање решавати у оквиру грађевинске парцеле у складу са параметрима датим у поглављу 5.5.Правила за паркирање.

  1. Инфраструктурна опремљеност

            Локација је опремљена следећим објектима комуналне и друге инфраструктуре:

3.1. Локална путна мрежа I фазе – сачињавају улице које омогућавају приступ на локацију

а. из правца Улица Ђуре Ђаковића (јужно) и

б. наставак Улица Илије Гојковића (северно) и

в. новоизграђене улице: Нова 1, Нова 2 и Нова 3 – које чине новоизграђену мрежу унутар блока као приступне  саобраћајнице  према грађевинским парцелама.

Унутар блока саобраћајнице су дефинисане тако да пратећи парцелацију све парцеле добију непосредан приступ површинама јавне намене како би се створили услови да се простор приведе планираној намени. Истовремено, пажљивим одабиром траса остављен је маневарски простор  да се посматране површине могу прилагодити будућим потребама власника (корисника).

3.2. Електроенергетска мрежа са припадајућим МБТС и јавном расветом – изведени су  радови на две МБТС 10/0,4kV („Индустријска зона 4“ и „ Индустријска зона 6“) са припадајућим напајајућим кабловским водом као и одговарајућим уличним расплетом подземне нисконапонске мреже 0,4kV који омогућава прикључење и напајање будућих објеката на локацији. Изграђена је  и одговарајућа јавна расвета.

3.3.Водоводна мрежа –линијски комунални инфраструктурни објекат- цевоводна мрежа за напајање локације водом од прикључка са постојеће мреже Ø150mm из Улице Ђуре Ђаковића  и даље уличном мрежом до грађевинских парцела и прикључка објеката.

3.4. Фекална канализација –  у оквиру локације унутар трасе уличне мреже изграђена од мреже ПВЦ цеви  Ø250mm које се уливају у постојећи фекални колектор и омогућава прикључивање будућих објеката и на овај комунални инфраструктурни објекат.

3.4 Кишна канализација – изграђена на траси новоформираних улица унутар локације различитог пречника од Ø250mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø700mm и Ø250mm,  са прикључењем на кишни колектор Ø1600mm који  је трасиран по ободу локације.

Сличне објаве