Konkursi

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE U TOKU 2019. GODINE

Na osnovu člana 15. Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/19),  člana 26. stav 1. i 3. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17 ) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj  09-06-32/2019-21 od  28.02. 2019. godine, a na predlog Komisije za dodelu sredstava, Gradsko veće Grada Požarevca, donosi

 ODLUKU

O RASPISIVANJU  JAVNOG POZIVA

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OKVIRU REALIZACIJE

PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE, A U TOKU 2019. GODINE 

 1. Ovom odlukom raspisuje se Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine, za sledeće mere:
 • Privlačenje investitora, koja se realizuje  na sledeći način:

1.1. Obezbeđenje   neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Grada ispod cene ili bez naknade,

1.2. Obezbeđenje   zemljišta koje je infrastrukturno opremljeno u svojini Grada ispod cene ili bez naknade,

1.3. Obezbeđenje   zakupa poslovnog prostora na određeno vreme,

1.4. Davanje poslovnog prostora u svojini Grada, ispod cene ili bez naknade,  van javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, a u cilju realizacije investicionog projekta,

1.5. Obezbeđenje   podsticajnih sredstava za nabavku opreme ( mašine, alati, ostala oprema) neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje.

 • Podsticanje konkurentnosti , koja se realizuje na sledeći način:

2.1. Proizvodnih inovacija koje imaju mogućnost direktne primene i definisane koristi u lancu vrednosti proizvoda,

2.2. Podršku razvoja zadrugarstva, klastera i drugih oblika udruživanja sa ciljem zajedničkog nastupa na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca, kao i učestvovanje na sajmovima,

2.3. Dobijanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta kao i poboljšanje kvaliteta upravljanja delatnošću.

 1. TRAJANJE JAVNOG POZIVA, VISINA PODSTICAJNIH SREDSTAVA I PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU DODELE 

Trajanje javnog poziva

Javni poziv se objavljuje u Listu “Reč naroda“, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca  www.pozarevac.rs.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava određenih za ovu namenu.

Izvori i namena sredstava

Podsticajna sredstva koja se dodeljuju na osnovu ovog javnog poziva obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br.   14/18), u  iznosu od 20.000.000,00 dinara, a u okviru Razdela 5. Gradska uprava Grada Požarevca, Programa 3: Lokalni ekonomski razvoj, 1501-0001 PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta, Funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Pozicija 68, ekonomska  klasifikacija 454-Subvencije privatnim preduzećima (  u okviru Finansijskog plan Gradske uprave  za  2019. godine, ekonomska  klasifikacija 454111-Tekuće subvencije privatnim  preduzećima –Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca).

 Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata i projekata kojima se podstiče konkurentnost u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju svi investitori iz Srbije i inostranstva, mala i srednja preduzeća i preduzetnici, ukoliko imaju registrovano preduzeće  ili predstavništvo na teritoriji Grada Požarevca, koji imaju investicione projekte i projekte kojima se podstiče konkurentnost u sektorima za koje se u skladu sa programom lokalnog ekonomskog razvoja obezbeđuju sredstva i koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava.

Svi investitori  iz Srbije i inostranstva-  mala i srednja preduzeća, imaju obavezu da zaposle radnike  isključivo sa teritorije Grada Požarevca, dok velika preduzeća,  da  kada ispune kvotu  zaposlenja radnika sa teritorije Grada Požarevca, mogu da zaposle i  radnike sa  teritorija drugih  jedinica lokalne samouprave.

Poslovni subjekt koji konkuriše za dodelu podsticaja iz neke od gore navedenih mera, može u jednoj kalendarskoj godini konkurisati za dodelu podsticaja samo za   jednu  predloženu meru, odnosno ne može dva puta biti korisnik podsticaja  za jednu predloženu meru .

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se subjekti koji sredstva ne mogu dobiti iz budžeta Republike u skladu sa zakonom i drugim propisima, i to privrednim subjektima koji obavljaju delatnosti u sektorima čelika, sintetičkih vlakana i uglja, kao ni privrednim subjektima u teškoćama.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za realizaciju mere Privlačenje investitoraodređuje se na osnovu opravdanih troškova ulaganja i direktnih i indirektnih efekata ulaganja i u odnosu na visinu investicije, a povezana je sa novootvorenim radnim  mestima.

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena za realizaciju mere Podsticanje konkurentnosti,  u toku tri uzastopne fiskalne godine, iznose  ukupno do 10.000.000,00dinara,  s tim što ukupna visina dodeljene de minimis državne pomoći jednom privrednom subjektu u toku tri uzastopne fiskalne godine ne može biti veća od 23.000.000,00 dinara.

Grad Požarevac u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu za svaku godinu određuje instrument dodele sredstava.

Sredstva se u 2019. godini mogu odobriti isključivo u vidu subvencija -podsticaja.

 1. MERA: PRIVLAČENJE INVESTITORA – INVESTICONI PROJEKTI, USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA, ROK ZA REALIZACIJU. 

  Projekti za koje se mogu dodeliti sredstva

          Sredstva se mogu dodeliti za:

 • projekte u proizvodom sektoru i sektoru usluga čija je minimalna vrednost u dinarskoj protivvrednosti 5.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 2 nova radna mesta. Za ovu vrstu projekata je moguća visina dodeljenih sredstava do 50% vrednosti opravdanih troškova ulaganja.
 • projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga čija je minimalna vrednost u dinarskoj protivvrednosti 10.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje  3 nova radna mesta. Za ovu vrstu projekata je moguća visina dodeljenih sredstava do 50% vrednosti opravdanih troškova ulaganja.
 • projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga za mala i  srednja preduzeća čija je minimalna vrednost u dinarskoj protivvrednosti 15.000 evra  po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 5 novih radnih mesta. Za ovu vrstu projekata je moguća visina dodeljenih sredstava do  60% vrednosti opravdanih troškova ulaganja
 • Projekte u proizvodnom sektoru, kod kojih opravdani troškovi ulaganja iznose najmanje u dinarskoj protivvrednosti 50.000 EUR po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje  10 novih radnih mesta; Za ovu vrstu projekata je moguća visina dodeljenih sredstava do 45% vrednosti opravdanih troškova ulaganja.
 • Projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje u dinarskoj protivvrednosti 100.000 EUR po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 20  novih radnih mesta; Za ovu vrstu projekata je moguća visina dodeljenih sredstava do 50% vrednosti opravdanih troškova ulaganja.
 • projekte u proizvodnom sektoru kod kojih su opravdani troškovi ulaganja najmanje u dinarskoj protivvrednosti 500.000 EUR po srednjem kursu Narodne banke Republike Srbije na dan podnošenja prijave i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 70  novih radnih mesta. Za ovu vrstu projekata je moguća visina dodeljenih sredstava do 50% vrednosti opravdanih troškova ulaganja.

Ukupan iznos sredstava, koja se mogu dodeliti  određuje se u apsolutnom iznosu, uz obezbeđivanje poštovanja maksimalnog dozvoljenog intenziteta  navedenih u stavu 1., tačka od 1) do 6).

Korisnik sredstava dužan je da obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova ulaganja iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć..

           Uslovi za dodelu sredstava

           Sredstva  mogu biti dodeljena  pod sledećim uslovima:

 • da realizacija investicionog projekta za velike privredne subjekte traje pet godina, a u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata tri godine,
 • ) da investicija i novootvorena radna mesta povezana sa ovom investicijom moraju opstati u istom području najmanje pet godina za velike privredne subjekte, a u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata tri godine, nakon završetka projekta,
 • da radno mesto bude neposredno povezano sa početnom investicijom, a otvoreno je u roku od  tri godine  u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata , odnosno od pet godina u slučaju velikih privrednih subjekata od završetka investicije , a od datuma kada je radno  mesto prvi put popunjeno.
 • da se ukupno dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od najmanje pet godina, ako je u pitanju veliki privredni subjekt, odnosno u periodu od najmanje tri godine, ako je u pitanju mali i srednji privredni subjekt,
 • da ulaganje mora da rezultira neto povećanjem broja zaposlenih u privrednom subjektu u poređenju sa prosečnim brojem zaposlenih u proteklih 12 meseci, a u slučaju da se radno mesto zatvori u tom periodu, mora se oduzeti od broja novootvorenih radnih mesta.

Korisnik podsticaja, nakon postizanja pune zaposlenosti, prema prethodno utvrđenom broju novozaposlenih, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstva dužan je da svakom zaposlenom redovno isplaćuje zaradu u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, u iznosu koji je najmanje za 20% veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec za koji se isplaćuje zarada, za sve ugovoreno vreme.

              Kriterijumi za analizu kvaliteta projekata

Kriterijumi za analizu kvaliteta investicionog projekta su:

1) reference investitora (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata,

dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

2) procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti investitora, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže (ove podatke dostavlja  Nacionalna služba za zapošljavanje Gradu Požarevcu na njegov zahtev);

3) broj, odnosno procenat visokokvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;

4) visina i vrsta investicije (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;

5) tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

6) prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

7) efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);

8) prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);

9) finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, period povraćaja investicije i dr).

Kriterijum za analizu kvaliteta investicionih projekata za ulaganja od posebnog značaja je smanjenje broja nezaposlenih za najmanje 1%   na teritoriji  Grada Požarevca , na kojoj se i  realizuje investicioni projekat ( ove podatke dostavlja  Nacionalna služba za zapošljavanje Gradu Požarevcu na njegov zahtev).

  Rok za realizaciju projekta

Rok za realizaciju projekta i otvaranje novih radnih mesta za velike privredne subjekte  je pet godina , a u slučaju malih i srednjih privrednih subjekata  je   tri godine od dana zaključenja Ugovora, a koji se nakon zaključenja može produžiti najviše na pet godina, po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, a ako Komisija za dodelu sredstava oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi utvrđeni programom lokalnog ekonomskog razvoja.

Ako Komisija za dodelu sredstava oceni da su potrebe za produženjem roka opravdane i svrsishodne, pristupa se izmenama i dopunama Ugovora u skladu sa obrazloženim zahtevom ili se podnosilac zahteva obaveštava o odbijanju zahteva uz obrazloženje o razlozima za odbijanje.

Veliki privredni subjekat kome je Grad odobrio podsticaj mora održati investiciju na istoj  lokaciji, kao i broj zaposlenih, pet godina nakon realizacije   investicionog projekta (5+5), a mali i srednji tri godine nakon  realizacije istog (3+3).

Opravdani troškovi

Opravdani troškovi ulaganja su :

 • početna investiciona ulaganja (materijalna i nematerijalna imovina, ulaganje u zemljište, zgrade, postrojenja, mašine, patente, licence i sl.),
 • nova radna mesta povezana sa početnim ulaganjem.

Opravdani troškovi  privrednih subjekata su i troškovi pripreme studija i konsultantskih usluga koji su povezani sa početnim ulaganjem ako visina državne pomoći iznosi za srednje privredne subjekte do 60% stvarno nastalih troškova, a za male do 70%.

U slučaju kupovine privrednog subjekta, koji je zatvoren ili bi bio zatvoren ukoliko ne bi bio kupljen, opravdani troškovi su troškovi kupovine imovine tog privrednog subjekta od trećeg lica po tržišnim uslovima.

Imovina koja se stiče kupovinom mora biti nova, izuzev u slučaju kada se državna pomoć dodeljuje malim i srednjim privrednim subjektima. U slučaju preuzimanja iznos sredstava za čije je sticanje državna pomoć već bila odobrena pre kupovine, odbija se od ukupnog iznosa.

Troškovi vezani za sticanje imovine koja je pod zakupom, osim zemljišta i zgrada su opravdani samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine, na kraju perioda zakupa. U slučaju zakupa zemljišta i zgrada, zakup se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma završetka projekta ulaganja., odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte.

Troškovi koji se odnose na nabavku transportnih sredstava i opreme ne smatraju se opravdanim troškovima sa stanovišta regionalne investicione državne pomoći.

 1. MERAPODSTICANJE KONKURENTNOSTI

Ova mera se realizuje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Za realizaciju ove mere sredstva se mogu odobriti za sledeće opravdane troškove:

 • Troškovi inovacija – troškovi instrumenata, troškovi ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni i licencirani, savetodavne usluge, operativni troškovi, izrade tehničke studije izvodljivost.

Pod tržišnom ili proizvodnom inovacijom u smislu ove mere se podrazumeva inovativno proizvodno ili tržišno rešenje koje se prvi put primenjuje na području Republike Srbije ili najmanje prvi put na teritoriji Grada Požarevca. Dodela podsticajni sredstva  se vrši u vidu sufinansiranja delimičnog razvoja i primene proizvodne ili tržišne inovacije,  ukoliko se kroz biznis plan   pokaže  direktna isplativost inovativnog rešenja i budu jasno dokazani svi elementi koji ukazuju na originalnost rešenja. .

 • Troškovi razvoja zadruga, klastera, inkubatora – ulaganje u opremanje, u zgrade, imovinu, troškovi zaposlenih lica, kancelarija, operativni troškovi, usavršavanje i slično.

Dodela podsticajnih sredstava  se  ogled kroz sufinansiranje dela troškova koji nastaju kao rezultat rada različitih oblika udruživanja samo ukoliko je kroz biznis plan i analizu (troškova i koristi) nedvosmisleno dokazano da bez zajedničkog nastupa ne bi bilo moguće ostvariti plasman robe na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca.  Realizacija ove aktivnosti može trajati najduže godinu dana, a poslovni subjekt nije u obavezi da obezbediti bankarsku garanciju na iznos vrednosti podsticaja (troškovi zajedničkog učestvovanja na sajmovima, odnosno za nadoknadu troškova izrade studija ili pružanja savetodavnih usluga ).

 • Troškovi dobijanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta kao i poboljšanje kvaliteta upravljanja delatnošću.

Podsticajna sredstva se dodeljuju  ukoliko se odgovarajućim biznis planom i analizom nedvosmisleno dokaže isplativost takvog ulaganja tj. nužnost sticanja ovakvog sertifikata za izlazak na inostrano tržište kao i za poboljšanje kvaliteta upravljanja delatnošću. Iznos ovog sufinansiranja je do 50% direktnih troškova sertifikacije za velike privredne subjekte,  za srednje 60%, a za male 70% . Poslovni subjekt za ovaj podsticaj mora obezbediti bankarsku garanciju na iznos vrednosti podsticaja, kao meru obezbeđenja za Grad Požarevac u ukupnom trajanju do dobijanja sertifikata.

De minimis državna pomoć ne može da se dodeli za podsticanje izvoza, odnosno za delatnosti koje direktno utiču na obim izvoza, uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za pokriće drugih tekućih rashoda (operativnih troškova) privrednog subjekta povezanih sa izvoznim aktivnostima i za davanje predosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode.

Pomoć za pokriće troškova učestvovanja na sajmovima, odnosno za nadoknadu troškova izrade studija ili pružanja savetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili postojećeg proizvoda na novom tržištu u drugoj državi ne smatra se pomoći za podsticanje izvoza iz stava 1. ovog člana.

 1. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA 

Prijava se podnosi Gradonačelniku Grada Požarevca .

Prijava se podnosi na srpskom jeziku. 

Prijava se podnosi na adresu:

Grad Požarevac

Gradonačelnik Grada Požarevca

Ul. Drinska br. 2

12 000 Požarevac

Sa naznakom: Za Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacijePrograma lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine“.

Podnosilac prijave uz zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku ima obavezu da dostavi:

 • Obrazac prijave (može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca pozarevac.rs  ili  u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 9).
 • Prateću dokumentaciju koja obuhvata:

1) projekat – poslovni/biznis plan sa detaljnim opisom elemenata direktne investicije za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom oglasu .

2) izvod registrovanih finansijskih izveštaja investitora za prethodne tri godine poslovanja, sa nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);

3) izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik,

4) pisana izjava da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena, a ako jeste, ili ukoliko je aplicirao za sredstva kojima se realizuje mera podsticanje konkurentnosti, obavezuje se da podnese izjavu po kom osnovu i u kom obliku i iznosu mu je dodeljena državna pomoć iz budžeta Republika Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave,

5) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisana izjava da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema ni rezidentni ni nerezidentni poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

6) potvrdu o izmirenju poreza na lokalnom nivou, koju izdaje Odeljenje  lokalne poreske administracije Gradske uprave Grada Požarevca.

7) izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje brojzaposlenih i vrsta radnog angažovanja sa zaposlenima kod Korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave.

U postupku podnošenja zahteva postupku predviđeno je da organ – Gradska uprava može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam.

Potrebno je obavezno popuniti i potpisati Izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka koja se može preuzeti u  nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Požarevca za lokalno ekonomski razvoj.

Ako podnosilac prijave  u roku ne podnese sve podatke neophodne za odlučivanje organa, prijava  za dodelu podsticaja će se smatrati neurednim.

Danom podnošenja prijave smatra se dan prijema Prijave od strane pisarnice   Gradske uprave Grada Požarevca.

 1. UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI FORMALNIH USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA, ANALIZA PODNETIH PROJEKATA, UGOVOR O DODELI SREDSTAVA, ISPLATA DODELJENIH SREDSTAVA I SREDSTVA OBEZBEĐENJA 

Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava i  analiza podnetih projekata

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za  dodelu sredstava u skladu dostavljenom Prijavom.

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske

uprave Grada Požarevca odbacuje neblagovremene Prijave.

Ako Prijava ne ispunjava uslove  Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca  odbacuje Prijavu kao nepotpunu i dostavlja je podnosiocu Prijave uz obrazloženje u roku od 30 dana, od dana okončanja javnog poziva.

Ako Prijava ne ispunjava uslove Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca odbacuje Prijavu kao nedopuštenu i dostavlja je podnosiocu Prijave uz obrazloženje u roku od 30 dana.

Prigovor na odluku Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca može se podneti Gradskom veću u roku od osam dana, od dana prijema obaveštenja Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca.

Gradsko veće Grada Požarevca odlučuje o prigovoru   i dostavlja odgovor podnosiocu prijave u roku od 15 dana od dana  prijema prigovora.

Prijave koje su blagovremene, potpune i dopuštene Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca dostavlja Komisiji za dodelu sredstava, u roku od 30 dana od dana okončanja javnog poziva.

Gradsko veće Grada Požarevca donosi odluku o dodeli podsticajnih sredstava, a na predlog Komisije za dodelu sredstava.

Ugovor o dodeli sredstava i  isplata dodeljenih sredstava

Dodela podsticajnih sredstava se reguliše se ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze Grada Požarevca i korisnika podsticaja  u skladu sa konačnom odlukom koju je donelo Gradsko veće Grada Požarevca.

Investicioni projekat- poslovni/biznis plan  kojim se Investitor prijavljuje za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu , čini sastavni deo Ugovora.

Grad može da raskine Ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene Ugovorom i ako je Komisija za nadzor donela odluku o raskidu.

Ugovor  o dodeli sredstava za Meru-Privlačenje investitora naročito sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja i broj novih radnih mesta sa dinamikom zapošljavanja, rok za realizaciju investicionog projekta, vrstu i iznos dodeljenih sredstava, dinamiku i način  isplate dodeljenih sredstava, odnosno drugih podsticaja, sredstva obezbeđenja u korist Grada Požarevca i druga pitanja od značaja za realizaciju tog ugovora.

Ugovor  o dodeli sredstava za Meru- Podsticanje konkurentnosti  naročito sadrži: predmet, rok za realizaciju investicionog projekta, vrstu i iznos dodeljenih sredstava, dinamiku i način  isplate dodeljenih sredstava, odnosno drugih podsticaja, sredstva obezbeđenja u korist Grada Požarevca, profakure /ponude za realizaciju investicionog projekta i druga pitanja od značaja za realizaciju tog ugovora.

Ugovorom se može ugovoriti, u skladu sa odlukom Gradskog veća, da se dodela sredstava vrši transferom sredstava za izmirenja obaveza ulagača domaćem fizičkom ili pravnom licu.

Isplata dodeljenih sredstava vrši se u skladu sa Ugovorom.

Uz zahtev za isplatu sredstava dostavlja se i dokumentacija kojom se dokazuje izvršenje obaveze za čije se ispunjenje traži isplata sredstava ili čije je ispunjenje uslov za transfer sredstava.

Komisija za nadzor prati dinamiku realizacije projekta i ispunjenje ugovornih obaveza korisnika sredstva.

Sredstva obezbeđenja

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena sredstvima obezbeđenja u skladu sa Ugovorom.

Korisnici podsticaja za Meru – Privlačenje investitora  dužni  su da dostave Gradu Požarevcu, kao davaocu podsticajnih sredstava, najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o dodeli podsticaja, a pre zaključenja ugovora, bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Grada Požarevca na iznos odobrenih sredstava podsticaja kao i dve potpisane blanko solo menice u korist Grada Požarevca, kao davaoca podsticajnih sredstava sa meničnim ovlašćenjem za potpuni iznos u visini zakonske zatezne kamate u trenutku popunjavanja menice, a u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate koje su snabdevene klauzulom “bez protesta“ i „po viđenju“, na ime davaoca podsticajnih sredstava i evidentirane su u registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, overene od strane lica ovlašćenog za zastupanje primaoca podsticajnih sredstava .

Korisnici podsticaja za Meru – Podsticanje konkurentnosti, dužni su  da dostave Gradu Požarevcu, kao davaocu podsticajnih sredstava, najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o dodeli podsticaja, a pre zaključenja ugovora, bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja posluje na teritoriji Republike Srbije na vrednost u skladu sa Programom.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, Odeljenje za budžet i finansije Gradske uprave Grada Požarevca,  može po osnovu izdate bankarske garancije,  i blanko solo menice,  da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

 1. INFORMACIJE OD ZNAČAJA I INTERESE ZA INVESTITORE I KORISNIKE SREDSTVA

Na zvaničnom sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs, može se izvršiti uvid u odredbe Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/19),  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/18) i drugih pratećih akata,  kojima se definišu način, uslovi i kriterijumi za dodelu sredstava.

Sve potrebne informacije u vezi sa objavljenim javnim pozivom možete dobiti u kancelarijama br. 36 Gradske uprave Grada Požarevca Odeljenje  za lokalno ekonomski razvoj, poljoprivredu  i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana  u periodu od 07.30 do 15.30 časova ili na telefon broj 012/539-678 (osobe za kontakt Marko Savić  i Sonja Trailović).

 

                                                                                               GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

                                                                                            G R A D O N A Č E L N I K

                                                                                             Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r