Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu, na kp.br. 1185, 1197/1, 1198/2 i 1121/4 sve K.O. Požarevac

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu, na kp.br. 1185, 1197/1, 1198/2 i 1121/4 sve K.O. Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14 i 83/18) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  LJ  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcuna kp.br. 1185, 1197/1, 1198/2 i 1121/4 sve K.O. Požarevac, urađen od strane Urbopolis d.o.o. Beograd, Šumatovačka br.8, Beograd. Odgovorni urbanista je Miodrag Ralević, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0572 04.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, ul. Drinska br. 2, Požarevac.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 6.2.2019. godine, zaključno sa 12.2.2019. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Zorica Gnjatić, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

Slične objave