Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, на кп.бр. 1185, 1197/1, 1198/2 и 1121/4 све К.О. Пожаревац

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, на кп.бр. 1185, 1197/1, 1198/2 и 1121/4 све К.О. Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцуна кп.бр. 1185, 1197/1, 1198/2 и 1121/4 све К.О. Пожаревац, урађен од стране Урбополис д.о.о. Београд, Шуматовачка бр.8, Београд. Одговорни урбаниста је Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0572 04.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Град Пожаревац, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 6.2.2019. године, закључно са 12.2.2019. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Зорица Гњатић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

Сличне објаве