Јавни позив за финансирање посебних програма из области спорта у 2019. години

На основу чл. 6. и 7. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-57/2019-8 од11. априла 2019. године, Комисија за спорт Града Пожаревца ( у даљем тексту: Комисија ), расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање  посебних  програма из области спорта у 2019. години

I

            Предмет овог позива је расподела средстава  опредељених  Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18) и то:

 • 2.000.000,00 динара у оквиру Раздела 5. Глава 5.1. Градска управа, Програма 14: Развој спорта и омладине, Програмске класификације 1301-0002, ПА: Подршка предшколском и школском спорту, Функција 810 „Услуге рекреације и спорта“, позиција 137 Економска класификација 481911 – Дотације невладиним организацијама – дотације спортским омладинским организацијама – Конкурс за финансирање посебних програма у области спорта:

– спортским организацијама  на  основу  члана 6. и обрасца бр. 3. и 4. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17) и то за:

1) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

2) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

3) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

4)  рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град Пожаревац и спортских објеката у својини Града Пожаревца кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

 

II

             Право учешћа на јавном позиву  за финансирање посебних програма имају носиоци програма на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

 1. је регистрован у складу са законом,
 2. искључиво или претежно послује на недобитној основи,у складу са законом,
 3. има седиште и своју активност реализује на подручју Града,
 4. је директно одговоран за припрему и извођење програма,
 5. је претходно обављао делатност најмање годину дана,
 6. да испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности,
 7. је са успехом реализовао одобрени програм, претходних година као носилац програма,
 8. није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 9. нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивање буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 10. није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту,
 11. ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту и
 12. има обезбеђен простор за реализацију програма,
 13. да је поднет од стране овлашћеног предлагача програма,
 14. члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта;
 15. члан Спортског савеза Града Пожаревца.

ЈАВНИ ПОЗИВ СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

III

   Потребна документација   која  се  подноси  уз пријаву:

 1. предлог пројекта у области спорта за 2019. годину
 2. Фотокопија решења из АПР-а
 3. биографија овлашћеног лица (координатора) пројекта
 4. број рачуна отворен код Управе за трезор
 5. лиценце спортских стручњака (тренера) ангажованих на пројекту
 6. регистрациони листови (картице) спортиста.

IV

     Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

 1. да садржином и квалитетом програм доприноси остваривању општег интереса у области спорта кроз повећање обухвата деце, унапређења здравља корисника, повећање броја група, унапређења стручног рада;
 2. да је у складу са Програмом развоја спорта Града Пожаревца 2017-2020. година,
 3. да се реализује на подручју Града Пожаревца,
 4. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Граду Пожаревцу тако да се повећава број спортиста, унапређује стручни рад, повећава обухват грађана бављењем спортом и сл.;
 5. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 6. да ће се реализовати у текућој години.

V

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана  7. овог Правилника.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

 • носиоцу програма;
 • области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана Правилника;
 • учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 • врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 • финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 • динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 • начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 • претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.

VI

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални (административни) критеријуми:

 • да су у предлогу програма наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана Правилника и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 • да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
 • да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 • да је поднет у прописаном року.

Анализу и оцену поднетих предлога посебних програма врши  Комисија.

Рок  за  подношење  пријава  на  јавни позив је 8 дана  од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Образац – обрасци пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs), а може се преузети и у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац.

Образац – обрасци пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подносе се Градском већу Града Пожаревца – Комисији за спорт са назнаком “Пријава на јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта   –  не отварати“ препорученом поштом на адресу: Градско веће  Града Пожаревца за Комисију за спорт, ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе. Особа за контакт Ана Миљанић – 012-539-621.    

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ

Драган Николић, с.р

Сличне објаве