Јавни позив за доделу бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревац за 2022.годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године

Овом Одлуком расписије се Јавни позив за доделу бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града  Пожаревац за 2022.годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године, а за следеће  мере и инструменте у оквиру истих:

Мера 2. Привлачење инвеститора, за инструмент:

2.1. Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у својини Града по цени мањој од тржишне цене или без накнаде.

НАПОМЕНА: Инструмент  2.1. расписује се само за отуђење грађевинског земљишта.

2.3. Обезбеђивање подстицајних средстава за набавку постројења, машина и опреме, неопходне за обављање делатности, проширење капацитета или започињање производње.

Ова мера представља регионалну државну помоћ.

Мера 3 . Подстицање конкурентности, за  инстументе:

  • Подршкa развоја кооператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, као и учествовање на сајмовима.
  • Добијањe међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.
  • Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета.
  • Олакшавање приступа финансијском тржишту кроз субвенционисање камата на динарске кредите.

Ова мера представља  de minimis помоћи. 

Извори  и намена средства која се додељују  

Бесповратна средства државне помоћи додељују се из буџета Града Пожаревца за 2022.годину и  планирана су  Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2022. годину (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21 ) у укупном  износу од 25.000.000,00 динара.

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим позитивним прописима.

 

Висина средстава која се могу доделити  по овом Јавном позиву, као и остали  услови и критеријуми за учестовање и доделу средстава прописани су Одлуком о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2021. до 2023. године, а у току 2022. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21). 

  Начин подношења пријаве на јавни позив

Пријава на Јавни позив доставља се на прописаном обрасцу, са прописаном документацијом.

Обазац пријаве се може преузети са званичне интернет странице Града Пожаревца www.pozarevac.rs као и  у писарници  Градске управе  Града Пожаревца, у канцеларији број 9, у ул. Дринска бр. 2.

У пријави је потребно навести све тражене податке.

Пријава на Јавни позив се  подноси Градском већу Града Пожаревца, на адресу: ул. Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревац за 2022. годину, а у оквиру Програма локалног економског развоја Града Пожаревац  за период 2021. до 2023. године”, са тачним подацима и адресом  пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се подноси на српском језику.

Пријава на Јавни позив се  може поднети путем  поште или непосредно на писарници Градске управе Града Пожаревца.

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице   Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве послате на било који други начин, факсом, електронском поштом и др. или на погрешну адресу неће бити разматране.

Уколико се пријава поднесе након рока  на који је Јавни позив расписан  иста ће се сматрати неблаговоремена.

Уколико Пријава има недостатке које спречавају поступање по њој иста је неуредна.

Није могуће накнадно употпунити пратећу документацију  која недостаје.

Ако подносилац Пријаве уз исту не поднесе сву потребну пратећу документацију Пријава ће се сматрати  непотпуна.

Ако подносилац Пријаве не успањава услове  по овом Јавном позиву или спада у привредне субјекте који се изузимају од права на доделу средстава,  Пријава  је недопуштена.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу Пријаве.

Трајање и објављивање  Јавног позива 

Јавни позив је отворен до утрошка средстава а најкасније до 15. децембра 2022.године

Јавни позив је објављен на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs  и локалном Листу „Реч народа“.

       Додатне инфорамције 

Сви заинтересовани привредни субјекти могу извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године, а у току 2022. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21), и Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2021. до 2023. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/21 ), на званичном сајту Града Пожаревац  www.pozarevac.rs.

Све додатне инфорамције у вези са објављеним јавним позивом  заитересовани привредни субјекти могу добити у канцеларији број 137 Градске управе  Града Пожаревац –Одсек за локални економски развој-Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине или на телефон број 012/539-664 (контакт особе: Марко Савић  и Соња Траиловић).

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж.електротехнике, ср.

За потребне информације можетесе обратити и путем имејла, на адресе smiladinovic@pozarevac.rs или marko.savic@pozarevac.rs

 Оbrazac prijave

Obrazac izjave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Obrazac izjave o ranije primljenoj državnoj pomoći

Obrazac zahteva za isplatu sredstava

Izjava – Obrazac 1

_____________________________________________________________________________

Program LER

Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa LER

Сличне објаве