Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini

Na osnovu  Zaključka o usvajanju  Lokalnog  akcionog  plana  zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 11/20)  i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2020.godinu , br.1730-101-9/2020 od 22.06.2020.godine (broj pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca 014-40-1229/20 od 18.06.2020. godine)

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA POŽAREVAC

I GRAD POŽAREVAC  

Raspisuju

JAVNI KONKURS

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE  U 2020. GODINI

  -LAPZ  TEHNIČKA PODRŠKA –

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad u struci za  koju je stečeno najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje , radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Program stručne prakse sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno na osnovu akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, a  grad Požarevac uz tehničku podršku Nacionalne služba za zapošljavanje –Filijala Požarevac  (u daljem tekstu: Nacionalna služba) finansira program najduže 12 meseci.

 

Tokom trajanja programa stručne prakse  , Nacionalna Služba  :

 1. angažovanim licima lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 26.000,00 dinara;
 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

 

II USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac koji pripada javnom sektoru i ispunjava sledeće uslove:

 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 • da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na konkretnim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita;
 • da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

 

 • da osposobljava nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji   Nacionalne službe ,  zadovoljava  opšte i posebne uslove za uključivanje u program, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i :
  • ima najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje (240 bodova),
  • ima prebivalište  na području Grada Požarevca
  • nema radnog iskustva u struci ili nema dovoljno radnog iskustva za sticanje uslova za polaganje stručnog/pripravničkog ispita,
  • nije iskoristilo u celosti istu ili drugu meru u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci;
 • da osposobljava nezaposleno lice koje u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;
 • da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji je najmanje istog nivoa kvalifikacija kao nezaposleni i , ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

1) ima istu struku, ima najmanje12 meseci radnog iskustva u struci ili

2) ima najmanje 24 meseca  radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleni i  struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;

 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

III  PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • program stručnog osposobljavanja;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
 • izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
 • izvod iz zakona gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita ili

izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno obavljanje pripravničkog staža;

 • dokaz o kadrovskom kapacitetu za stručno osposobljavanje lica, i to:
 • dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma/sertifikat/licenca/uverenje),
 • dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.).

 

Podnosiocu zahteva mogu se tražiti  i drugi dokaze relevantne za odlučivanje po podnetom zahtevu.

Način podnošenja zahteva

Zahtev za učešće u programu  podnosi se  nadležnoj organizacionoj jedinici  Nacionalne  službe Filijale Požarevac, to jest u sedištu Filijale Požarevac i u Ispostavi u Kostolcu  , neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Sedištu Filijale Požarevac i Ispostavi Kostolac  , ili  preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs., odnosno sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs .

 

IV  DONOŠENJE ODLUKE

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obradu i rangiranje podnetih zahteva , sačinjava bodovnu rang listu podnetih zahteva  i  Predlog za odlučivanje   dostavlja Gradu i Lokalnom Savetu za zapošljavanje   . U cilju provere ispunjenosti uslova u saradnji Grada Požarevca i Nacionalne službe može se  izvršiti službeni obilazak poslodavca.

Odlučivanje po zahtevima  o sprovođenju programa stručne prakse vrši se  u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa. Odluku donosi Gradonačelnik  po predhodno pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Požarevca.

 

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:

BODOVNA LISTA
BrKriterijumiBodovi
1.Kadrovski kapacitetiMentor ima istu struku, najmanje je istog nivoa kvalifikacije kao i nezaposleno lice i ima više od 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i nezaposleno lice, ima više od 48 meseci radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleno lice i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca

25
Mentor ima istu struku, najmanje je istog nivoa kvalifikacije kao i nezaposleno lice i ima od 24 do 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i nezaposleno lice, ima od 36 do 48 meseci radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleno lice i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca

20
Mentor ima istu struku, najmanje je istog nivoa kvalifikacije kao i nezaposleno lice i ima od 12 do 24 meseca radnog iskustva

ili

mentor je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i nezaposleno lice, ima od 24 do 36 meseci radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleno lice i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca

10
2.Dužina obavljanja delatnostiPoslovanje duže od 5 godina25
Poslovanje od 3 do 5 godina15
Poslovanje od 1 do 3 godine10
Poslovanje do 1 godine5
3.Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse*Procenat zaposlenih lica po završetku ugovorne obaveze**Više od 50% zaposlenih lica25
Zaposleno do 50% lica15
Nije bilo zaposlenih0
Poslodavac ranije nije koristio finansijska sredstva ili ugovorna obaveza poslodavca još trajeDa25
MAKSIMALAN BROJ BODOVA75

 

*Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“ odnosi se na program stručne prakse sproveden u organizaciji Nacionalne službe po javnim pozivima u 2017, 2018. i 2019. godini.

**Kriterijum „Procenat zaposlenih lica po završetku ugovorne obaveze” podrazumeva broj lica koja su u periodu od 6 meseci nakon završetka programa zasnovala radni odnos kod istog ili drugog poslodavca. Navedene podatke Nacionalna služba će utvrditi na osnovu uvida u bazu podataka iz svog informacionog sistema.

Ukoliko više poslodavaca ostvari isti broj bodova primenom navedenih kriterijuma, prednost će se dati poslodavcu koji je ostvario veći broj bodova kod kriterijuma „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“, zatim „Kadrovski kapaciteti“, potom „Dužina obavljanja delatnosti“. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

 

                                                          V  ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 

Grad Požarevac , Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

U cilju zaključivanja ugovora sa poslodavcem i angažovanim licima, poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem. Na osnovu dostavljene dokumentacije zaključuje se  ugovor između Grada , Nacionalne službe i angažovanog  lica na stručnoj praksi , kojim se   regulišu međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse i u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka.

 

VI  OBAVEZE IZ UGOVORA

 

Poslodavac je u obavezi da:

 • stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
 • dostavlja Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
 • organizuje licu na stručnoj praksi polaganje stručnog ili pripravničkog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;
 • izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom stručnom ili pripravničkom ispitu;
 • omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja nezaposlenog, poslodavac može da u roku do 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim koji ispunjava potrebne uslove, u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

 

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka

 

VII OSTALE INFORMACIJE

 

Javni konkurs će biti objavljen na  sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs , sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs, kao i na  oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu  Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

Informacije se mogu  dobiti u Nacionalnoj službi-Filijala Požarevac, putem  telefona 012/538-118;012/538-104,  na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs. , na sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs i na oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

 

Javni konkurs je  otvoren 8 dana od dana  objavljivanja na sajtu Grada Požarevca www.pozarevac.rs , sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs, kao i na  oglasnim tablama u Gradskoj upravi Grada Požarevca, u sedištu  Nacionalne službe -Filijala Požarevac i Ispostavi Kostolac.

 

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se uzimati u razmatranje.

Zahtev-za-učešće-u-programu-stručne-prakse-Požarevac-1

Slične objave