Јавни конкурс за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

На основу  Закључка о усвајању  Локалног  акционог  плана  запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 11/20)  и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020.годину , бр.1730-101-9/2020 од 22.06.2020.године (број писарнице Градске управе Града Пожаревца 014-40-1229/20 од 18.06.2020. године)

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ГРАД ПОЖАРЕВАЦ  

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  У 2020. ГОДИНИ

  -ЛАПЗ  ТЕХНИЧКА ПОДРШКА –

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у струци за  коју је стечено најмање четворогодишње високо образовање , ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а  град Пожаревац уз техничку подршку Националне служба за запошљавање –Филијала Пожаревац  (у даљем тексту: Национална служба) финансира програм најдуже 12 месеци.

 

Tоком трајања програма стручне праксе  , Национална Служба  :

 1. ангажованим лицима лица са најмање четворогодишњим високим образовањем на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од 26.000,00 динара;
 2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада јавном сектору и испуњава следеће услове:

 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

 

 • да оспособљава незапослено лице које се води на евиденцији   Националне службе ,  задовољава  опште и посебне услове за укључивање у програм, у складу са важећим актима Националне службе и :
  • има најмање четворогодишње високо образовање (240 бодова),
  • има пребивалиште  на подручју Града Пожаревца
  • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
  • није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци;
 • да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;
 • да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који је најмање истог нивоа квалификација као незапослени и , уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

1) има исту струку, има најмање12 месеци радног искуства у струци или

2) има најмање 24 месеца  радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и  струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

 • да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
 • програм стручног оспособљавања;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 • извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или

извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;

 • доказ о кадровском капацитету за стручно оспособљавање лица, и то:
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

 

Подносиоцу захтева могу се тражити  и други доказе релевантне за одлучивање по поднетом захтеву.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму  подноси се  надлежној организационој јединици  Национaлне  службе Филијале Пожаревац, то јест у седишту Филијале Пожаревац и у Испостави у Костолцу  , непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Седишту Филијале Пожаревац и Испостави Костолац  , или  преузети на сајту www.nsz.gov.rs., односно сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs .

 

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Национална служба за запошљавање врши обраду и рангирање поднетих захтева , сачињава бодовну ранг листу поднетих захтева  и  Предлог за одлучивање   доставља Граду и Локалном Савету за запошљавање   . У циљу провере испуњености услова у сарадњи Града Пожаревца и Националне службе може се  извршити службени обилазак послодавца.

Одлучивање по захтевима  о спровођењу програма стручне праксе врши се  у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса. Одлуку доноси Градоначелник  по предходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Града Пожаревца.

 

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА
Бр Критеријуми Бодови
1. Кадровски капацитети Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа квалификације као и незапослено лице, има више од 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

25
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и незапослено лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа квалификације као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

20
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа квалификације као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

10
2. Дужина обављања делатности Пословање дуже од 5 година 25
Пословање од 3 до 5 година 15
Пословање од 1 до 3 године 10
Пословање до 1 године 5
3. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе* Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе** Више од 50% запослених лица 25
Запослено до 50% лица 15
Није било запослених 0
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје Да 25
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

 

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима у 2017, 2018. и 2019. години.

**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе” подразумева број лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 

                                                          V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Град Пожаревац , Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. На основу достављене документације закључује се  уговор између Града , Националне службе и ангажованог  лица на стручној пракси , којим се   регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.

 

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • организује лицу на стручној пракси полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року дo 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Јавни конкурс ће бити објављен на  сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs , сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs, као и на  огласним таблама у Градској управи Града Пожаревца, у седишту  Националне службе -Филијала Пожаревац и Испостави Костолац.

Информације се могу  добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-118;012/538-104,  на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. , на сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs и на огласним таблама у Градској управи Града Пожаревца, у седишту Националне службе -Филијала Пожаревац и Испостави Костолац.

 

Јавни конкурс је  отворен 8 дана од дана  објављивања на сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs , сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs, као и на  огласним таблама у Градској управи Града Пожаревца, у седишту  Националне службе -Филијала Пожаревац и Испостави Костолац.

 

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање.

Zahtev-za-učešće-u-programu-stručne-prakse-Požarevac-1

Сличне објаве