Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2019. godini

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2019. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/16 и 3/17) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-32/2019-22 од  28.2.2019. године,

Градско веће Града Пожаревца, расписује

 Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2019. години

I

Расписује се Конкурс за доделу средстава из буџета Града Пожаревца за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2019. години у укупном износу од 5.500.000,00 динара.

Средства за реализацију пројеката из става 1. овог Конкурса обезбеђена су у Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18), у оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 5.1. Градска управа Програм 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0002, ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 130, Економска класификација 481941- Дотације НВО и удружењима – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури.

Конкурс се расписује за културну, односно културно уметничку делатност, под којом се сматрају послови у следећим областима:

– истраживања културног наслеђа

– књига и књижевност (стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво)

– музике (стваралаштво, продукција, интерпретација)

– ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектуре

– сценског стваралаштва и интерпретације (драма, опера, балет и плес)

– кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничке фотографије

– дигиталног стваралаштва и мултимедија

– научноистраживачке и едукативне делатности у култури

– остала музичка, говорна, артистичка и сценска извођења културних програма

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА СУБЈЕКТЕ У КУЛТУРИ  ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

II

Право учешћа на Конкурсу имају установе културе, изузев установа културе чији је оснивач република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури, самостални уметници, самостални стручњаци и сарадници у култури, самостални извођачи културних програма, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури) чије је седиште  на подручју Града Пожаревца. Уколико је подносилац пројекта појединац, корисник средстава може бити искључиво правно лице регистровано на делатност из области културе, које није буџетски корисник, преко кога се остварује пројекат или које на други начин учествује у пројекту. Одобрена средства не могу бити уплаћена на рачун физичког лица.

III

Пријаву пројекта у затвореној коверти доставити на адресу: Градско веће Града Пожаревца, Комисија за избор пројеката у култури, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2019. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

IV

            Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Реч народа“.

V

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

  • Усклађеност пројеката са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
  • Квалитет и садржајна иновативност пројекта;
  • Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
  • Стручни, односно уметнички капацитети,
  • Неопходни ресурси;
  • Финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
  • Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Град Пожаревац неће финансирати:

– пројекте са комерцијалним ефектима,

– пројекте који су претходних година већ били финансирани из градског буџета а нису реализовани,

– инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,

– пројекте чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на конференцијама и сличне активности,

–  награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

Приликом сачињавања листе, предност имају пројекти који предвиђају суфинансирање средствима из буџета Града и који задовољавају критеријум одрживости.

VI

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2018. години или пријаве учесника конкурса за које је утврђено да су се средства ненаменски користила.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и утврдити предлог листе за финансирање  односно суфинансирање у 2019. години која ће се објавити  на званичној интернет страници Града Пожаревца и на огласној табли Градске управе.

На предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца а Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

По доношењу Одлуке Градског већа Града Пожаревца о пројектима у култури који ће се финансирати, односно суфинансирати из буџета Града Пожаревца у 2018. години, резултати конкурса биће објављени на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

VII

Додатне информације у вези јавног конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр.8, или на телефон број 012/539-620, Дејан Крстић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИ
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Сличне објаве