ФОНД ЗА РАЗВОЈ: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2021. ГОДИНИ

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Циљ програма:

Општи циљ је подстицање развоја предузетништва и одрживог економског развоја.

Специфични циљеви су:

  • повећање броја привредних субјеката;
  • подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања;
  • подстицање запошљавања;
  • подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва.

Ко може да аплицира: Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Намена средстава:

  • текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;
  • куповину машина и опреме и доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);
  • оперативне трошкове, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Финансирање Програма: Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  а каматна стопа од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара, нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Напомена: Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за старт-уп кредит и бесповратна средства са пратећом документацијом у складу са Програмом, предаје се Фонду на следеће адресе: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава односно до 31.12.2021.

Рок за достављање пријава: 31.12.2021.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2021-godini/

Сличне објаве