ЕХ – POSTE анализа ефеката Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, као и Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020 година

ЕХ POSTE АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ, КАО И ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2018-2020.ГОДИНА.

 

УВОД

У циљу стварања услова за оснивање нових предузећа, проширење услова/капацитета за нова предузећа, отварање нових радних места и стварање нових производа на територији Града Пожаревца, креирање локалног финансијског и административног оквира за доделу подстицаја, позиционирање Града Пожаревца као снажног привредног центра у региону и шире и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот, као и подстицаја увођењу нових технологија и иновација у производне процесе у функцији стварања нових вредности и повећања извоза са територије Града Пожаревца,  Град Пожаревца је у протекле четири године донео два  Програма локалног економског развоја и то: за период  2017.године и за период од 2018. до 2020.године.

Доношењем Програма локалног економског развоја града Пожаревца за 2017.годину „Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/17) и Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину („Службени гласник Града Пожаревац“, бр. 1/17),   Град Пожаревац   се сврстао међу прва три града у Републици Србији која су овај програм  додела и тиме  створили  повољан амбијен за инвестирање и  пословно окружењe.

Након тога, Град је препознао потребу за доношењем трогодишњем програма, те је уследило доношење  Програма  локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018 – 2020. године („Службени гласник републике Србије“, бр. 4/18). Oдлуке о условима и начину реализације истог доносиле  су се на годишњем нивоу и то:

 • Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018 – 2020. године, а у току 2018. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/18),
 • Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. године, а у току 2019. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 3/19),
 • Одлуком о буџету Града Пожаревца на име реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018.-2020. године а у току 2020. године, („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 11/20).

 

Решењем Градског већа Града Пожаревца број 09-06-104/2017-15 од  8. јуна 2017. године, образована је Комисија за надзор, са задатком да врши контролу свих извештаја добијених од корисника средстава и периодично пратити реализацију одобрених пројеката и испуњење обавезе од стране корисника средстава, а на основу извештаја добијених од корисника средстава, као и других информација и података које прикупи у поступку контроле извршења уговорних обавеза и праћења.

 

У складу својим задатком Комисија за надзор је сачињавала извештаје и информације о контроли извршења обавеза корисника подстицајних средства по основу уговора које је Град Пожаревац, као давалац подстицајних средстава закључио са корисницима подстицајних средстава, који су усвојени од стране Градског већа града Пожаревца. На основу података добијених из извештаја и информација Комсије за надзор сачињена је ех-poste анализа ефеката Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, као и Програма локалног економсог развоја Града Пожаревца за период 2018-2020.година.

 

ЕХ-POSTE АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

 

За реализацију Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину Град је издвојио 17.000.000,00 динара за доделу различитих подстицаја привреде, а којим су биле предвиђене програмске мере подељене  на три кључна типа подршке привредним активностима на територији Града Пожаревца: Подстицање запошљавања, Привлачење инвеститора и Подстицање конкурентности .

Мера 1: Подстицање запошљавања, је  реализована кроз Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2017.годину.

Мера 2 : Привлачење инвеститора је  реализована  кроз:

2.1. Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено и пословног простора који је у јавној својини града,

2.2. Обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног простора за различите намене,

2.3. Обезбеђивањем подстицајних средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње.

Мера 3:Подстицање конкурентности  се реализовала кроз подршку:

3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа,

3.2. Подршку развоја задругарства, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца,

3.3. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта.

 

Сходно објављеном Јавном позиву  за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, Град Пожаревац је закључио три уговора  о додели подстицајних средства,  а додељена  су средства у укупном износу од  4.545.458.40 динара и то :

1) Сходно Решењу Градског већа Града Пожаревца  број 09-06-127/2017-2 од 10. јула 2017. године  и  Уговору о додели подстицајних средства у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, број 011-40-1972/2017 од 20.9.2017. године, који је Град Пожаревца закључио са корисником  подстицајних средства DIPROM TIM D.O.O Пожаревац, додељена су подстицајна средстава у укупном износу од 3.315.458,40 динара, за меру под називом:

Привлачење инвеститора, која се реализује кроз обезбеђење средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње. Намена додељеног подстицаја се односила на  набавку следеће опреме, а корисник подстицајних средства је сходно, достављеном Бизнис плану, који је саставни део закљученог Уговора о додели подстицајних средства, био у обавези да поред набавке опреме у року од 6 месеци од дана уплате,   запосли 21  радника на неодређено време у фазама :

– Прва фаза која је започела од доделе подстицајних средства и завршила се  у наредних  16 месеци. У овој фази је корисник био  дужан да запосли 10 нових радника/радница, што је и учињено.

– Друга фаза је започела од 1. септембра 2018. године и завршила се 31. децембра 2019. године. У другој фази корисник је био дужан да запосли 4 нова радника/раднице. Оба обавеза је  такође  реализована.

-Трећа фаза траје до 31. децембра 2021. године у оквиру које је дужан да запосли нових 7 радника/радница.

Сходно уговорној обавези, корисник подстицајних средства је такође у обавези  да  достигнути број запослених  након реализације пројекта не смањује у периоду од најмање три године, као и да зараде новозапосленим радницима исплаћује редовно у складу са прописима којима се уређују радни односи, и то у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада, за све уговорено време

Рок за реализацију пројекта детаљно је описан у Бизнис плану који је доставио Kорисник подстицајних средстава за меру у оквиру Програма локалног економског развоја града Пожаревца за 2017. годину под називом: “Привлачење инвеститора, а за набавку опреме неопходне за проширење капацитета или започињање производње“ је 31. децембар 2021. године.

 

2) На основу Решења Градског већа Града Пожаревца број 09-06-206/2017-6 од 27. децембра 2017. године и закљученог Уговора о додели подстицајних средства, број 011-40-504/2018 од 5. марта 2018. године, кориснику подстицајних средства AGRO -FIRM DOO  Пожаревац, додељена су  подстицајна средстава у укупном износу од 480.000,00 динара, за меру у оквиру Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, под називом: Подстицање конкурентности,  а за активност: Добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Ова мера није повезана за новозапошљавањем  радника, а обавезе корисника подстицајних средства дефинисане чланом 3. наведеног Уговора. Корисник подстицајних средства је имао  обавезу да након уплате средства спроведе,  а у  року од 8 месеци, спроведе се  потребне активности ради реализације пројекта на увођењу ISO 9001 стандарда система менаџмента квалитетом. Корисник подстицајних средстава AGRO-FIRM DOO POŽAREVAC  је у потпуности   испунио уговорне обавезе сходно закљученом Уговору о додели подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, број 011-40-504/2018 од 5.3.2018. године.

3) Дана 27. децембра 2017. године Градско веће Града Пожаревца је донело Решење број 09-06-206/2017-5  године  којим се DIPROM TIM D.O.O Пожаревац, додељују се подстицајна средстава у укупном износу од 750.000,00 динара,  за меру у оквиру  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, под називом: Подстицање конкурентности, за активност: Добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта, а намену: -Увођење HACCAP система, као креативне иновације у предузећу. Са корисником је закључен Уговор о додели средства подстицаја,  број 011-40-503/2018 од 5. марта 2018. године , а  он је био у обавези да спроведе све активности на увођењу и сертификацији HACCAP система и то у року од  8 месеци од дана када је кориснику извршена уплата средстава. Корисник подстицајних средстава DIPROM TIM D.O.O Пожаревац је извршио своје обавезе по закљученом уговору.

 

За реализацију Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018.-2020. године а у току 2018. године буџетом Града Пожаревца била су  планирана средства у износу од   20.000.000,00 динара, а за следеће мере :

Мера 1: Подстицање запошљавања, која је   реализована  кроз Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2018. годину.

Мера 2 : Привлачење инвеститора  која се   реализује кроз:

2.1. Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено и пословног простора који је у јавној својини града,

2.2. Обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног простора за различите намене,

2.3. Обезбеђивањем подстицајних средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за проширење капацитета или започињање производње.

Мера 3:Подстицање конкурентности која се реализује кроз подршку:

3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа,

3.2. Подршку развоја задругарства, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца,

3.3. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта.

 

У 2018.години извршено је  плаћање по  насталој обавези за два закључена  уговора о додели подстицајних средства по Програму локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017.годину, а ни један привредни субјекат није поднео пројаву на Јавни позив за доделу средства подстицаја у 2018.годину из разлога недовољне информисаности привредних субјеката о условима и начину реализације овог програма, као и због слабе  медијске пропраћености.

Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину на име реализације  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018.-2020. године а у току 2019. године буџетом Града Пожаревца  такође су била  планирана средства у износу од   20.000.000,00 динара, за реализацију мера које су биле наведене и у 2018. години.

Сходно објављеном Јавном позиву  за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2018.-2020. године, а у току 2019.године, Град Пожаревац је закључио три уговора  о додели подстицајних средства ,  а додељена  су средства у укупном износу од  а додељена  су средства у укупном износу од  7.232.788,34  динара   и то :

1) Закључен је Уговору о додели  подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. годину, а у току 2019. године, број 011-40-1548/19 од 19.07.2019. године, који је Град Пожаревaц закључио са корисником  подстицајних средства Установе социјалне заштите за пензионере и стара лица „Хомољски рај 2“ Пожаревац. За меру :Привлачење инвеститора, а за   набавку  опреме, којом су одобрена средства у укупном износу од 1.911.530,34 динара.  Такође су закључени Анекс 1 Уговора број 011-40-1548/19-1 од 31.01.2020. године и  Анекса 2 Уговора  број 011-40-1548/2019-2 од 6.11.2019. године. Корисник  био у обавези да поред набавке опреме која је детаљно описана у Бизнис плану који је саставни део Уговора,  изврши  фазно запошљавање укупно 9 нових радника/раница са територије Града Пожаревца  и тоу три фазе.

У првој  фаза  која је почела од доделе подстицајних средстава и завршила се 31.3.2020. године , био је у обавези да запосли 5 нових радника/радница. Ову обавезу корисник је изршио.

Друга фаза је започела од 01.04.2020. године и трајала је до  30.09.2020. године, када је корисник био у обавези да запосли 1 новог радник/радница. Ову обавезу је  такође извршио.

У трећoj фази запошљавања корисник је у обавези да запосли 3 нова радника/радницу а у периоду  од 01.10.2020. године до  30.9.2021.године. реализација ове фазе запошљавања је у току.

2) Сходно Решењу Градског већа Града Пожаревца  број 09-06-80/2019-11 од 31.5.2019. године и Уговору о додели подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018-2020. годину, а у току 2019. године, број 011-40-1549/19 од 19.07.2019. године, који је Град Пожаревц закључио са корисником  подстицајних средства Установе социјалне заштите за пензионере и стара лица „Хомољски рај 2“ Пожаревац,  додељена су подстицајна средстава у укупном износу од 2.667.464,00 динара, за меру под називом: Подстицање конкурентности, а за тачку 2.1.: Производне иновације које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа и тачку 2.3: Добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

Средства су додељена за следећу намену: за увођење иновације у фирму, тј. набавку 8 ком. специјалних  кревета са подешавањем уз помоћ  електромотора. додељена су средства у износу од 1.638.464,00 динара. Такође су додељена средства у укупном износу од 1.029.000,00 динара, што представља 70% од износа по достављеним предрачунима и то :  371.000, 00 динара, за увођење HACCAP стандарда, (сходно  предрачуну бр. 4/201, DOKOMIS на  износ од  530.000,00 динара) и  658.000,00 динара, за увођење ISO 9001:2015 стандарда система менаџмента квалитетом (сходно предрачуну OQ Агенције  за консталтинг и менаџмент  бр.  1/04/2019 на износ од 940.000,00 динара.). Ова мера није повезана са новим запошљавањем радника, а корисник подстицајних средства је уговорне обавезе   у потпуности извршио .

3) Сходно Решењу Градског већа Града Пожаревца  број 09-06-117/2019-30 од 18.7.2019. године и број 09-06-156/2019-33 од 5.11.2019  закључен је Уговор о додели подстицајних средстава број 011-40-2357/19,  између Града Пожаревца, као  Даваоца подстицајних средстава  и СР ТРАНС КОПА ЈАНКОВИЋ МАЛИША ПР , као Kорисника подстицајних средстава.

Кориснику подстицајних средства  одобрена су   средства у укупном износу од 2.653.794,00 динара, без ПДВ-а, за обезбеђење средстава за набавку  опреме неопходне за проширење капацитета или започињање производње и то за набавку  следеће опреме: Компонената  Фабрике бетона БКС30:

 1. Кошеви агрегата са трака вагом (нови)     654,10 динара,без ПДВ-а,
 2. Носећа конструкција 615,60 динара, без ПДВ-а,
 3. Компресорски агрегат са комплетном

пнеуматском инсталацијом                                 560.503,95 динара, без ПДВ-а ,

 1. Прихватни кош                                                 288,85 динара, без ПДВ-а

( део од тражених 448.692,60 динара),

 1. Тракасти транспортер  000,20 динара, без ПДВ-а
 2. Електро-инсталација 731,30 динара, без ПДВ-а

, а све сходно спецификацији бр 5/2019 и понуди  бр.5/2019 (претходно предрачун  бр. 2/Р0016 ), Душица Марјацић ПР поправка остале опреме МД Стеел , Младеновац., на укупан износ  од 5.915.995,00 динара,без ПДВ-а.

 

Корисник подстицајних средства је био у  обавези да из сопствених средства набави преостали део опреме   Компонета  Фабрике бетона БКС30 по спецификацији бр 5/2019 и понуди  бр.5/2019 (претходно предрачун  бр. 2/Р0016 ), Душица Марјацић ПР поправка остале опреме МД Стеел , Младеновац, у износу од 3. 262.201,00 динара , без  ПДВ-а и то:

 1. Вертикална мешалица (ремонтована)     257,25 динара,без ПДВ-а.
 2. Скип уређај (ремонтована)                 308,00 динара, без ПДВ-а
 3. Вага за дозирање цемента          (ремонтована)    231,00 динара, без ПДВ-а
 4. Шасија (носећа конструкција ) (ремонтована)   615,60 динара, без ПДВ-а
 5. Командни пул (нов)                 539,00 динара, без ПДВ-а
 6. Платформе (ремонтована)               846,40 динара , без ПДВ-а
 7. Прихватни кош                                                         403,75 динара, без ПДВ-а (преостали део  од тражених  448.692,60 динара)

Одобрена средства су дана 25.11.2019. године  са рачуна буџета града  Пожаревц, пренета Кориснику подстицајних средства на посебан наменски динарски подрачун код Управе за трезор, а исти је имао  обавезу да  у року од 6 месеци изврши набавку наведене опреме  и достави  доказ о извршеној набавци наведене опреме.

Такође је у обавези да у  складу са Бизнис планом који је доставио и који чини саставни део Уговора број 011-40-2357/19 запосли 10 радника са територије Града Пожаревца на неодређено време у две фазе.

Прва фаза почиње од доделе подстицајних средстава и завршава се у наредних месец дана тј. до 15.12.2019. године у којој  је дужан да запосли 8 нових радника/радница. Ова  фаза запошљавања је  успешно реализована.

Друга фаза  почиње 16.12.2019. године а завршава се 30.6.2020. године у току које је дужан да запосли 2 нова радника/радница и да то тако  достигнути број запослених   након реализације пројекта не смањује у периоду од најмање три године, односно до 15.11.2025. године.

Корисник  подстицајних средства је у обавези да након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју новозапослених,   свим запосленим радницима исплаћује редовно зараду  у складу  са прописима којима се уређују радни односи, и то у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада.

Рок за реализацију пројекта  детаљно описаног у Бизнис плану који је доставио Kорисник подстицајних средстава је 3+3 године тј. од  31.10.2022.године до 30.11.2025.  године.

Како је у марту 2020. године уведено ванредно стање због пандемије Ковид -19 и тиме отежан рад Комисије за надзор  то иста није  разматрала извештаје корисника подстицајних средства  о реализацији  уговорних обавеза набавке опреме и друге фазе запошљвања. Од  корисника средства  добијена је информација да су обавезе извршене у потпуности, те се очекује   да ове инфорамције у што краћем року буду усвојене од стране Комсије за надзор.

У 2020. години Одлуком о буџету Града Пожаревца на име реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018.-2020. године а у току 2020. године била су планирана средства у износу од 25.000.000,00 динара. Нажалост, због изненадног избијања пандемије Ковида-19, све активности на објављивању Јавног позива и реализације  Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2018 – 2020. године, а у току 2020. године, су изостале.

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  КРЕТАЊА  ЗАПОСЛЕНОСТИ  И ОСТВАРЕНОГ ПРИХОДА ОД ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ

 

Година Укупан број запослених на територији Града Пожаревца остварен приход од пореза на зараду
2017. 21.748 1.132.697.318,03
2018. 22.187 1.155.245.461,68
2019. 22.277 1.292.224.836,58
2020. 22.274 1.387.119.855,15

Извор: -подаци Одељења за буџет и финансије градске управе Града Пожаревца

-Републички завод за статистику

 

У периоду од 2017. до 2019.године укупан број запослених на територији Града Пожаревца се из године у годину повећавао, да би у 2020. години дошло до незнатног  смањења. У тешким условима узрокованим пандемијом КОВИД-19 привреда у Пожаревцу успела је да одржи готово непромењен ниво запослености. Податак да је дошло до осетног повећања прихода од пореза на зараде треба посматрати двојако из разлога што је дошло до повећања зарада у државном сектору, пре свега у сектору здравства. Ипак, то не умањује чињеницу да је очувана привредна стабилност и куповна моћ становништа што утиче и на остале гране привреде у граду (трговина, услуге и сл.).

З А К Љ У Ч А К

 

Реализација Програма локалног економског развоја Града Пожаревца свакако  доприноси стварању повољног пословног окружења и услова за инвестирање и отварање нових радних места. У периоду 2017 – 2020 показало се да постоји заинтересованост привредника за постојањем оваквог програма и подстицајима. Релативно мали број додељених подстицаја показује и неопходност увођења нових мера подршке, прилагођених потребама већег броја привредника, о чему би требало водити рачуна приликом доношења наредног Програма локалног економског развоја за Град Пожаревац.

Неповољна ситуација узрокована пандемијом вируса КОВИД – 19 и отежани услови пословања су додатни подстицај за Град Пожаревац да у складу са својим могућностима помогне привреднике на одговарајући начин.

Констатује се да је потребно да убудуће Програм локалног економског развоја Града Пожаревца буде више медијски  пропраћен путем различитих маркетиншких активности, како би што већи број привредника био обавештен о његовом постојању и био у прилици да користи подстицаје.

Руководилац

Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

с.р. Марко Савић, дипл. Политиколог

 

Саветница у Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине

 

с.р. Соња Траиловић, дипл. ецц

Сличне објаве