Administrativne takse

LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE:
Objavljena u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ broj 10/2018:
Primalac, Budžet Grada Požarevca
Br.računa 840-742241843-03
Svrha doznake: LAT
Poziv na broj: 52080 Model: 97
SPISI I RADNJE U OBLASTI URBANIZMA I GRAĐEVINSKIH POSLOVA
Tarifni broj 9.
1. Za pismena obaveštavanja 1.055,00 dinara
2. Za informaciju o lokaciji 1.577,00dinara
3. Za izdavanje potvrde o parcelaciji i preparcelaciji i ispravci granica parcele 2.109,00 dinara
4. Za urbanistički projekat sa arhitektonsko-urbanističkim rešenjem 2.109,00 dinara
5. Za izdavanje lokacijskih uslova, rešenja o građevinskog dozvoli, rešenja o uklanjanju objekta,
rešenja o pripremnim radovima, rešenja o izmeni građevinske dozvole, izmena lokacijskih
uslova, rešenja o naknadnoj prijavi radova u postupku legalizacije i za izdavanje rešenja o
upotrebnoj dozvoli:
a) stambenog prostora ukupne bruto površine:
– do 100 m2 – 1.577,00 dinara
– od 100 – 400 m2
– 2.109,00 dinara
– od 400 – 1000 m2 – 2.632,00 dinara
– od 1000 – 2000 m2 – 4.219,00 dinara
– preko 2000 m2 – 6.328,00 dinara
b) poslovnih i industrijskih objekata ukupne bruto površine:
– do 100 m2 – 2.109,00 dinara
– od 100 – 400 m2
– 3.164,00 dinara
– od 400 – 1000 m2
– 4.219,00 dinara
– od 1000 – 2000 m2
– 5.274,00 dinara
– preko 2000 m2
– 7.383,00 dinara
(kod stambeno poslovnih objekata sabiraju se visine naknade a) + b))
c) Za trase linijskih objekata komunalne infrastrukture (elektro, telekomunikacije, toplovod,
vodovoda i kanalizacija, gasne instalacije i sl.):
– do 500 m – 2.109,00 dinara
– do 1000 m – 3.164,00 dinara
– preko 1000 m – 4.219,00 dinara
6. Za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova za:
a) adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju, promenu namene sa i bez izvođenja radova, izgradnju
pomoćnih, ekonomskih i sličnih objekata, ugradnju unutrašnjih instalacija u postojeći objekat,
solarni kolektori i ćelije, manje crpne stanice i investiciono održav
– od 1000–2000 m2
– 5.274,00 dinara
– preko 2000 m2
– 7.383,00 dinara
b) za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata, odnosno distributivnih mreža komunalne
infrastrukture, priključci deo niskonaponske elektrodistributivne mreže, na gradsku
mrežu infrastrukture, kao i zidane ograde dužine:
– do 100 m – 2.109,00 dinara
– do 500 m – 3.164,00 dinara
– do 1000 m – 4.219,00 dinara
– preko 1000 m – 5.274,00 dinara
v) za pojedinačne infrastrukturne objekte (postavljanje antenskih stubova i sekundarnih delova
elektronske komunikacione mreže, za pojedinačne elektrodistributivne stubove i za trafo
stanice do 20/04KV:
– osnovne do 100 m2 – 3.164,00 dinara
– osnove preko 100 m2
– 4.219,00 dinara
7. Za kontrolu temelja:
– do 100 m2
– 2.109,00 dinara
– od 100 – 400 m2
– 3.164,00 dinara
– od 400 – 1000 m2
– 4.219,00 dinara
– od 1000 – 2000 m2
– 5.274,00 dinara
– preko 2000 m2 – 7.383,00 dinara
8. Za rešenja iz oblasti zelenila (orezivanje i uklanjanje stabala i uređenje zelenih površina –
2.109,00 dinara
9. Za pregled spisa predmeta i projektne dokumentacije – 2.109,00 dinara
10. Overa rešenja klauzulom pravnosnažnosti i izvršnosti, po podnesku – 510,00 dinara
REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE
U skladu sa Zakonom o republičkim adimistrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 –
ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 –
usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din. izn., 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din.
izn., 45/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – usklađeni din. izn., 61/2017 – usklađeni
din. izn., 113/2017, 3/2018 – ispr., 50/2018 – usklađeni din. izn i 95/2018):
Primalac, Budžet RS
Br.rn. 840-742221843-57
Svrha uplate, RAT
Poziv na broj: 52080 Model: 97
SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE
Tarifni broj 163.
Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim
planovima – 5.370,00 dinara
Tarifni broj 164.
Za potvrdu nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade, i to:
1) za objekat kategorije A – 1.370,00 dinara
2) za objekat kategorije B – 2.730,00 dinara
3) za objekat kategorije V – 3.640,00 dinara
4) za objekat kategorije G – 3.640,00 dinara
Tarifni broj 165.
Za rešenje koje donosi nadležni organ u vršenju poverenih poslova kojima
se odobrava izgradnja objekta ili izvođenje radova, i to:
1) za objekat kategorije A – 460,00 dinara
2) za objekat kategorije B – 3.640,00 dinara
3) za objekat kategorije V – 5.460,00 dinara
4) za objekat kategorije G – 5.460,00 dinara
Tarifni broj 166.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu
sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata – 23.920,00 dinara
Tarifni broj 168.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se
uređuje izgradnja objekta – 25.470,00 dinara
Tarifni broj 168a
Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti 9.720,00 dinara
Za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za rad neprofitnih stambenih
organizacija – 4.550,00 dinara
Tarifni broj 170.
Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, i to:
1) za objekat kategorije A – 1.820,00 dinara
2) za objekat kategorije B – 9.110,00 dinara
3) za objekat kategorije V – 18.220,00 dinara
4) za objekat kategorije G – 18.220,00 dinara
Tarifni broj 171.
Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak
rada nuklearnog objekta – 40.410,00 din
Tarifni broj 171a
Za potvrdu nadležnog organa o prijavi radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem
o odobrenju za izvođenje radova, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, i to:
1) za objekat kategorije A – 910,00 dinara
2) za objekat kategorije B – 4.550,00 dinara
3) za objekat kategorije V – 5.460,00 dinara
4) za objekat kategorije G – 5.460,00 dinara
Tarifni broj 171b
Za izdavanje informacije o lokaciji od strane nadležnog organa – 2.730,00 dinara
Tarifni broj 171v
Za izdavanje lokacijskih uslova od strane nadležnog republičkog organa, i to:
1) za objekat kategorije A – 1.820,00 dinara
2) za objekat kategorije B – 2.730,00 dinara
3) za objekat kategorije V – 3.640,00 dinara
4) za objekat kategorije G – 3.640,00 dinara
NAKNADA ZA CEOP (APR)
U skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za
privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 i
75/2018)
Član 27a
Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem
Centralne evidencije objedinjenih procedura (u daljem tekstu: Centralna evidencija), naknada
iznosi:
1) za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije „A“ i „B“ 1.000,00 dinara;
2) za izdavanje i izmenu lokacijskih uslova za klase objekata iz kategorije „V“ i „G“ 2.000,00 dinara;
3) za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije „A“ i „B“ 3.000,00 dinara;
4) za izdavanje i izmenu građevinske dozvole za klase objekata iz kategorije „V“ i „G“ 5.000,00 dinara;
5) za izdavanje i izmenu rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji
2.000,00 dinara;
6) za izdavanje i izmenu privremene građevinske dozvole 2.000,00 dinara;
7) za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije „A“ i „B“ 1.000,00 dinara;
8) za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorije „V“ i „G“ 2.000,00 dinara;
9) za prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu i druge zahteve i podneske kojima se pokreće postupak u okviru objedinjene procedure 500,00 dinara