Административне таксе

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:
Објављена у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ број 10/2018:
Прималац, Буџет Града Пожаревца
Бр.рачуна 840-742241843-03
Сврха дознаке: ЛАТ
Позив на број: 52080 Модел: 97
СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Тарифни број 9.
1. За писмена обавештавања 1.055,00 динара
2. За информацију о локацији 1.577,00динара
3. За издавање потврде о парцелацији и препарцелацији и исправци граница парцеле 2.109,00 динара
4. За урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичким решењем 2.109,00 динара
5. За издавање локацијских услова, решења о грађевинског дозволи, решења о уклањању објекта,
решења о припремним радовима, решења о измени грађевинске дозволе, измена локацијских
услова, решења о накнадној пријави радова у поступку легализације и за издавање решења о
употребној дозволи:
a) стамбеног простора укупне бруто површине:
– до 100 m2 – 1.577,00 динара
– од 100 – 400 m2
– 2.109,00 динара
– од 400 – 1000 m2 – 2.632,00 динара
– од 1000 – 2000 m2 – 4.219,00 динара
– преко 2000 m2 – 6.328,00 динара
b) пословних и индустријских објеката укупне бруто површине:
– до 100 m2 – 2.109,00 динара
– од 100 – 400 m2
– 3.164,00 динара
– од 400 – 1000 m2
– 4.219,00 динара
– од 1000 – 2000 m2
– 5.274,00 динара
– преко 2000 m2
– 7.383,00 динара
(код стамбено пословних објеката сабирају се висине накнаде а) + б))
c) За трасе линијских објеката комуналне инфраструктуре (електро, телекомуникације, топловод,
водовода и канализација, гасне инсталације и сл.):
– до 500 m – 2.109,00 динара
– до 1000 m – 3.164,00 динара
– преко 1000 m – 4.219,00 динара
6. За издавање решења о одобрењу за извођење радова за:
а) адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене са и без извођења радова, изградњу
помоћних, економских и сличних објеката, уградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат,
соларни колектори и ћелије, мање црпне станице и инвестиционо одржав
– од 1000–2000 m2
– 5.274,00 динара
– преко 2000 m2
– 7.383,00 динара
б) за изградњу линијских инфраструктурних објеката, односно дистрибутивних мрежа комуналне
инфраструктуре, прикључци део нисконапонске електродистрибутивне мреже, на градску
мрежу инфраструктуре, као и зидане ограде дужине:
– до 100 m – 2.109,00 динара
– до 500 m – 3.164,00 динара
– до 1000 m – 4.219,00 динара
– преко 1000 m – 5.274,00 динара
в) за појединачне инфраструктурне објекте (постављање антенских стубова и секундарних делова
електронске комуникационе мреже, за појединачне електродистрибутивне стубове и за трафо
станице до 20/04KV:
– основне до 100 m2 – 3.164,00 динара
– основе преко 100 m2
– 4.219,00 динара
7. За контролу темеља:
– до 100 m2
– 2.109,00 динара
– од 100 – 400 m2
– 3.164,00 динара
– од 400 – 1000 m2
– 4.219,00 динара
– од 1000 – 2000 m2
– 5.274,00 динара
– преко 2000 m2 – 7.383,00 динара
8. За решења из области зеленила (орезивање и уклањање стабала и уређење зелених површина –
2.109,00 динара
9. За преглед списа предмета и пројектне документације – 2.109,00 динара
10. Овера решења клаузулом правноснажности и извршности, по поднеску – 510,00 динара
РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
У складу са Законом о републичким адимистративним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 –
испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 –
усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин.
изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени
дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. изн и 95/2018):
Прималац, Буџет РС
Бр.рн. 840-742221843-57
Сврха уплате, РАТ
Позив на број: 52080 Модел: 97
СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
Тарифни број 163.
За захтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким
плановима – 5.370,00 динара
Тарифни број 164.
За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде, и то:
1) за објекат категорије А – 1.370,00 динара
2) за објекат категорије Б – 2.730,00 динара
3) за објекат категорије В – 3.640,00 динара
4) за објекат категорије Г – 3.640,00 динара
Тарифни број 165.
За решење које доноси надлежни орган у вршењу поверених послова којима
се одобрава изградња објекта или извођење радова, и то:
1) за објекат категорије А – 460,00 динара
2) за објекат категорије Б – 3.640,00 динара
3) за објекат категорије В – 5.460,00 динара
4) за објекат категорије Г – 5.460,00 динара
Тарифни број 166.
За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за израду техничке документације, у складу
са законом којим се уређује изградња објеката – 23.920,00 динара
Тарифни број 168.
За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за извођење радова по закону којим се
уређује изградња објекта – 25.470,00 динара
Тарифни број 168a
За издавање решења о испуњености услова за обављање комуналне делатности 9.720,00 динара
За издавање решења о испуњености услова за рад непрофитних стамбених
oрганизација – 4.550,00 динара
Тарифни број 170.
За решење којим се одобрава употреба објекта, и то:
1) за објекат категорије А – 1.820,00 динара
2) за објекат категорије Б – 9.110,00 динара
3) за објекат категорије В – 18.220,00 динара
4) за објекат категорије Г – 18.220,00 динара
Тарифни број 171.
За решење о одобрењу локације, изградње, пуштања у пробни рад, пуштања у рад и трајни престанак
рада нуклеарног објекта – 40.410,00 дин
Тарифни број 171а
За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем
о одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом, и то:
1) за објекат категорије А – 910,00 динара
2) за објекат категорије Б – 4.550,00 динара
3) за објекат категорије В – 5.460,00 динара
4) за објекат категорије Г – 5.460,00 динара
Тарифни број 171б
За издавање информације о локацији од стране надлежног органа – 2.730,00 динара
Тарифни број 171в
За издавање локацијских услова од стране надлежног републичког органа, и то:
1) за објекат категорије А – 1.820,00 динара
2) за објекат категорије Б – 2.730,00 динара
3) за објекат категорије В – 3.640,00 динара
4) за објекат категорије Г – 3.640,00 динара
НАКНАДА ЗА ЦЕОП (АПР)
У складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа агенција за
привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и
75/2018)
Члан 27а
За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем
Централне евиденције обједињених процедура (у даљем тексту: Централна евиденција), накнада
износи:
1) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;
2) за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 динара;
3) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 3.000,00 динара;
4) за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 5.000,00 динара;
5) за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
2.000,00 динара;
6) за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
7) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;
8) за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 динара;
9) за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара

Сличне објаве