Obaveštenje za ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom objektu

Stupanjem na snagu  Zakona  o ugostiteljstvu  („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019) i Pravilnika o sadržini  i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i  o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj („Sl. glasnik RS“, br. 84/2019),  utvrđena je  obaveza ugostitelja koji pruža usluge u nekategorisanom ugostiteljskom objektu tipa: hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, lovački  dom, lovačka  kuća i koliba, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr,  da  pre otpočinjanja svoje delatnosti  Jedinici lokalne samouprave (u daljem teksu: „JLS“)  na čijoj se teritoriji objekat nalazi podnese prijavu radi evientiranja.

Prijava se podnosi za svaki objekat za smeštaj posebno, u pisanoj formi, na trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem u  Eksel  tabeli (Prijava-Prilog 1), sa  potvrdom prijema.

Prijavu možete preuzeti na linku: https://privreda.pozarevac.rs/?attachment_id=628

Preporučuje  se  da prijavu sa zahtevom podnesete  na  mejl:  smiladinovic@pozarevac.rs, uz obavezu dostavljanja na uvid lične karte.

Nakon podnošenja prijave i evidentiranja  u Centralnom informacionom sistemu (CIS) u oblasti ugostiteljstva i turizma – eTurista,  od JLS dobijate  korisničko ime i lozinku radi prisupanja ovom sistemu.

Za sve dodatne inforamcije obratiti se  Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca, Drinska br. 2, Požarevac (kancelarija br.36, kontakt osoba: Sonja Trailović, savetnica u Odeljenju),  telefonskim putem  na broj 012/539-676 ili putem  mejla:  smiladinovic@pozarevac.rs

Prilog 1 – Prijava ugostitelja za nekategorisani objekat

Slične objave